Izmena i dopuna PGR "Krčagovo" u Užicu
29/11/2019

Izmena i dopuna PGR “Krčagovo” u Užicu

Tekstualni i grafički deo plana

Opis

Preuzimanje

Izmena i dopuna PGR "Krčagovo" u Užicu
Tekstualni deo plana
Obuhvat izmena i dopuna PGR "Krčagovo" u Užicu
Grafički deo plana
Plan regulacije površina javne namene
Grafički deo plana
Prostorna organizacija naselja sa pretežnom, dopunskom i pratećom namenom
Grafički deo plana
Urbanistička regulacija sa građevinskim linijama
Grafički deo plana
Način sprovođenja plana
Grafički deo plana