Ђурђевски вашар 10. маја

ЈКП “Биоктош” Ужице организује традиционални Ђурђевски вашар, у уторак 10. маја у времену од 06,00 до 19,00 часова, на локацији “Међај” Улицом Михајла Пупина, дуж улице Међај и на простору моста Краља Александра.

На дан одржавања вашара саобраћај преко новог моста на Ђетињи се неће одвијати, а преко моста Краља Александра дуж Улице Михаила Пупина само за нужне потребе ( Хитна помоћ, Ватрогасци).

Моле се власници паркираних возила на поменутим локацијама да иста уклоне дан пре одржавања вашара.

За све информације у вези са закупом тезги и условима одржавања вашара можете се обратити на телефоне 031 514 249.

План прања улица за понедељак 9. мај

У оквиру пролећног прања улица, данас, 09.05., перу се следеће улице:

– Краља Милутина
– Наставак улице Арсенија Чарнојевића
– Радована Драговића
– Миладина Радовића
– Лужничка
– Немањина, краци код Споменика

Ризла се ручно чисти у у улицама које су по плану за прање. Велика чистилица чисти улице: Исидоре Секулић, Милоша Б.Јанковића, Војислава Илића, Милана Верговића и Иве Андрића до краја.
Због Ђурђевског вашара, улице које се перу по плану за уторак, биће опране у ноћној смени и то: Димитрија Туцовића, од Доварја до Максија;
Плато испред Општине, Обилићева, Краља Петра Првог, део; Сланушка и Војводе Демира, пад на Сланушку улицу.

Апелујемо на грађане да склоне возила да не би дошло до оштећења на њима и да заобилазе делове града који се перу .

Оглас за отуђење неизграђеног градског грађевинског земљишта на локацији “Касарна IV Пук” Крчагово

   На основу члана 27. став 10. и члана 29. став 1. Закона о јавној својини („Службени гласник РС“ број 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 – др.закон, 108/2016, 113/2017 и 95/2018), а у вези са чланом 99. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“ број 72/2009, 81/2009 – испр., 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 одлука УС, 50/2013 одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014, 145/2014 и 83/2018) и Одлуке Скупштине града Ужица о отуђењу неизграђеног градског грађевинског земљишта путем прикупљања затворених писмених понуда на локацији “Касарна IV пук” Крчагово (“Службени лист града Ужица” број 32/19), град Ужице

р а с п и с у ј е

ЈАВНИ ОГЛАС

ЗА ОТУЂЕЊЕ НЕИЗГРАЂЕНОГ ГРАДСКОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ПУТЕМ ПРИКУПЉАЊА ЗАТВОРЕНИХ ПИСМЕНИХ ПОНУДА НА ЛОКАЦИЈИ “КАСАРНА IV ПУК” КРЧАГОВО

 

I ПРЕДМЕТ ОГЛАСА

Расписује се јавни оглас за отуђење неизграђеног градског грађевинског земљишта из јавне својине града Ужица и то кат.парцела које се налазе на локацији „Касарна IV пук“ Крчагово, улица Карађорђева у Ужицу  уписане у лист непокретности број 12281 КО Ужице, и то:

Локација број 1: Кат. парцела број 3820/21 КО Ужице, укупне површине 63 ара 80 м².

Локација број 2: Кат. парцела број 3820/22 КО Ужице, укупне површине 14 ари 06 м².

 II НАМЕНА ПАРЦЕЛА

На основу Плана детаљне регулације “Касарна IV пук” Крчагово-I фаза (“Службени лист града Ужица број 17-6/13) издата је Информација о локацији за предметне кат.парцеле од 06.05.2022.године.

На кат.парцели број 3820/21 КО Ужице (локација број 1) изграђени су  објекти за које је према Одлуци Скупштине Града Ужица („Службени лист града Ужица“ број 13/15) одобрено рушење.

Обавеза купца је да о свом трошку, а у име и за рачун Града Ужица, сруши објекте, сортира материјал по врсти и да сав материјал стави на располагање Граду Ужице.

 III ПОЧЕТНА ЦЕНА

Локација број 1: Почетна цена износи  401.940,00 еура

Локација број 2: Почетна цена износи  88.578,00 еура

све у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан уплате.

 IV НАЧИН ПЛАЋАЊА

Лице које је у складу са расписаним јавним огласом прибавило непокретност у својину дужно је да купопродајну цену за непокретност, умањену за износ депозита, исплати у целости у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан уплате, на дан закључења уговора о купопродаји.

Нацрт уговора о купопродаји предметних непокретности је саставни део продајне документације.

Одмах по исплати целокупног износа купопродајне цене, купац ће бити уведен у миран и несметан посед предметне непокретности и биће му дата сагласност за укњижбу права својине на предметној непокретности.

Уговор о купопродаји предметне непокретности се потписује у року од 30 дана од дана доношења Решења о отуђењу предметне непокретности понуђачу који је понудио највишу купопродајну цену.

Уговор о купопродаји предметне непокретности ће бити оверен пред надлежним органом, а трошкови те овере, трошкови уписа будућег купца као власника предметне непокретности код надлежне СКН Ужице и сви други евентуални трошкови који произилазе из уговора о отуђењу падају на терет купца.

V ОПШТИ УСЛОВИ ПОСТУПКА ОТУЂЕЊА

Поступак отуђења непокретности за предметне локације ће спровести Комисија именована решењем Градског већа III број 463-67/19 од 18.04.2022.године.

Оглас ће бити отворен 30 дана од дана објављивања у дневном листу „Вечерње новости“.

Рок за подношење понуда за учешће у поступку отуђења предметних непокретности је 08.06.2022.године до 11,00 часова.

Пријаве се достављају у затвореној коверти, за сваку локацију посебно.

Сви учесници огласа су обавезни да уплате депозит за учешће у поступку, у износу од 25% од почетне цене непокретности, и то:

Локација број 1: 100.485,00 еура

Локација број 2: 22.144,50 еура

све у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан уплате.

 Депозит се уплаћује на рачун буџета града Ужица – депозит број 840-818804-47 код Управе за трезор, позив на број одобрења 89-100, модел 97, а последњи дан рока за уплату депозита је 03.06.2022.година.

Цена за откуп продајне документације износи 5.000,00 динара за сваку локацију посебно. Профактура се може преузети током трајања огласа сваког радног дана у периоду од 7,30 часова до 15,00 часова, на следећој адреси: Град Ужице, 31000 Ужице, улица Димитрија Туцовића број 52, у канцеларији број 25, а продајна документација се преузима у канцеларији број 23(приземље зграде). Приликом преузимања продајне документације учесници огласа су обавезни да доставе потврду о уплати цене продајне документације.

Права учешћа на огласу имају сва правна и физичка лица.

VI ОБАВЕЗНА САДРЖИНА ПРИЈАВЕ

  • за физичка лица: доказ о уплати депозита, име, презиме, адреса становања, број личне карте, број телефона, фотокопију личне карте, потписана изјава о губитку права на повраћај депозита, изјава учесника да прихвата услове из овог огласа и продајне документације, висина купопродајне цене, изјава учесника поступка да прихвата обавезу рушења објеката за локацију број 1 и потписан нацрт уговора о купопродаји.
  • правно лице и предузетник: доказ о уплати депозита, пословно име, седиште, потписана изјава о губитку права на повраћај депозита, изјава учесника да прихвата услове из овог огласа и продајне документације, висина купопродајне цене , изјава учесника поступка да прихвата обавезу рушења објеката за локацију број 1, потписан нацрт уговора о купопродаји, за правна лица оригинални извод из регистра привредних субјеката са подацима за то правно лице не старије од 30 дана, а за предузетнике оригинални извод из регистра привредних субјеката или потврда да је предузетник уписан у одговарјући регистар, све не старије од 30 дана.

 Пријава мора бити потписана од стране подносиоца физичког лица или предузетника, односно од стране овлашћеног заступника правног лица, а у случају подношења пријаве преко пуномоћника, уз пријаву се прилаже специјално пуномоћје оверено од стране надлежног органа.

Неблаговремена пријава је: пријава поднета по истеку рока за подношење пријаве.

Непотпуна пријава је: пријава која не садржи све тражене податке и документацију из дела овог јавног огласа који је означен као „обавезна садржина пријаве“.

Подносиоци неблаговремене, односно непотпуне пријаве неће моћи да учествују у поступку прикупљања понуда, односно неблаговремене и непотпуне пријаве се одбацују, а депозит се враћа.

Јавно отварање писмених понуда одржаће се дана 08.06.2022.године, у свечаној сали града Ужица, улица Димитрија Туцовића број 52, 31000 Ужице, у присуству Комисије формиране решењем Градског већа града Ужица и учесника огласа и то:

-за Локацију број 1 у 12,00 часова,

-за Локацију број 2 у 12,15 часова.

Ако јавном отварању понуда присуствује учесник огласа лично потребно је да пружи на увид доказ о идентитету (важећа лична карта или пасош). У случају да га заступа овлашћено лице по пуномоћју потребно је да исто лице приложи специјално пуномоћје за заступање на јавном отварању понуда оверено од стране надлежног органа.

Поступак јавног отварања понуда спровешће се и у случају да пристигне најмање једна благовремена и потпуна пријава.

Основни критеријум за избор најповољнијег учесника на јавном огласу је висина понуђене цене.

Учесници јавног огласа који нису изабрани за најповољнијег понуђача имају право на повраћај уплаћеног депозита, у року од 8 дана од дана доношења Решења о отуђењу предметне непокретности понуђачу који је понудио највишу купопродајну цену.

Најповољнијем понуђачу депозит се урачунава у укупан износ накнаде приликом закључења уговора о купопродаји.

Ако најповољнији понуђач одустане од понуде, односно не закључи уговор о купопродаји или не плати купопродајну цену у складу са тачком IV овог огласа, губи право на повраћај депозита, у ком случају ће се јавни оглас поновити.

Заинтересовани учесници јавног огласа у току трајања овог огласа, а пре подношења пријава могу добити детаљније информације о намени објеката који се могу градити на конкретној парцели, коефицијенту искоришћености, степену изграђености, габариту, спратности објекта од Катарине Делић на телефон број: 031/592-423, канцеларија број 1 Градске управе Ужице и могу разгледати непокретност све до дана одржавања јавне продаје.

Пријаве се подносе у затвореној коверти за сваку локацију посебно на којој треба да стоји следећи текст:

„ПРИЈАВА НА ОГЛАС ЗА ОТУЂЕЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ-НЕ ОТВАРАТИ“ са назнаком „Отуђење непокретности  на Локацији број 1“.

„ПРИЈАВА НА ОГЛАС ЗА ОТУЂЕЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ-НЕ ОТВАРАТИ“ са назнаком „Отуђење непокретности  на Локацији број 2“.

Пријаве се подносе на адресу: ГРАД УЖИЦЕ, 31000 Ужице, улица Димитрија Туцовића број 52 (за Комисију за отуђење непокретности) или лично у пријемну канцеларију број 12 Градске управе Ужице, на истој адреси.

На полеђини коверте видљиво назначити назив и адресу подносиоца пријаве.

Све ближе информације у вези са огласом могу се добити на телефон број 031/592-426, особа за контакт Ивана Краковић.

Активности ЈКП Нискоградња

Настављају се радови на припреми за асфалтирање Крунове улице и путни правац Миловићи-Џада, док је асфалтирање планирано у Пожешкој улици. Припремају се путни правци у месним заједницама Каран, Стапари и Крвавци. Радиће се на асфалтирању ударних рупа у Улици Милована Глишића.

Зелена пијаца “Липа” издаје локале

ЈКП “Биоктош” подсећа грађане да је отворен конкурс о давању у закуп локале у објектима Прве и Друге фазе уређења Зелене пијаце. Заинтересовани за преостале локале се могу и даља јављати и достављати понуде.
Јавно отварање понуда ће се вршити два пута месечно и то првог радног дана после 14. у месецу и последњег радног дана у месецу.

Локали се могу погледати сваког радног дана од 10 до 14 часова. Сва мерила из огласа примењују се приликом одабира најповољнијег понуђача. Оглас се налази на почетној страни сајта ЈКП “Биоктош”,а све додатне информације могу се добити позивом на бројеве телефона: 031/ 520- 173; 517-377 и 514-249.

План прања улица за петак 6. мај

У оквиру пролећног прања улица, данас, 06.05., перу се следеће улице:
– Арсенија Чарнојевића
– Жупана Брајана, део
– Балканска
– Краља Милутина

Ризла се ручно чисти у у улицама које су по плану за прање.

Велика чистилица чисти улице: Иве Андрића, Душана Поповића, Ђачка и Станоја Главаша.

Апелујемо на грађане да склоне возила да не би дошло до оштећења на њима и да заобилазе делове града који се перу .

Концерт Електричног оргазма

Након распродатих концерата у Београду, Апатину и Крушевцу, легендарни београдски састав “Електрични оргазам” стиже и у Ужице. Концерт је заказан за петак, 20. мај, и биће одржан у башти ГКЦ-а, са почетком од 21 часова (у случају лошег времена, концерт ће бити пребачен у велику салу).

Легендарни бенд ће у Ужицу наступити у оквиру пролећне турнеје којом прославља 42 године постојања.
Улазнице ће бити у продаји од среде, 27. априла, по претпродајној цени од 1000 динара, док ће на дан концерта коштати 1200 динара.


Урбана легенда каже да је бенд настао 13.јануара 1980. године након концерта групе “Леб и сол” у Дому синдиката, када су Срђан Гојковић Гиле, Љубомир Јовановић Јовец и Љубомир Ђукић Љуба отишли у боемску кафану “Морнар” (пошто у то време није било кафића) и одлучили да направе панк бенд.
Име “Електрични оргазам” предложио је Гиле, пошто му је то прво пало на памет, желећи да на тај начин намерно провоцира и шокира тадашњи естаблишмент.

Манифестација “Музеји за 10” од 14. до 20. маја

Манифестација МУЗЕЈИ ЗА 10 је национална музејска иницијатива, највећа у Србији и јединствена у Европи, која се ове године одржава по осми пут под покровитељством Министарства културе и информисања Републике Србије. Координира је Национални комитет Међународног савета музеја – ICOM Србија.

Током шест дана бесплатног програма, обележавајући Међународни дан музеја, Европску ноћ музеја и Националну недељу музеја, осим сталних музејских поставки  у Народном музеју Ужице, Меморијалном комплексу Кадињача, Јокановића кући и Завичајном одељењу музеја у Новој Вароши, посетиоци ће моћи да виде тематске изложбе које ће бити отворене у току трајања манифестација, интерактивне радионице за децу, концете, продају књига по промотивним ценама и друге активности.

Посебни програми:

НОЋ МУЗЕЈА – 14.05.2002.

14.05.2022. – Изложба „Портрет у Уметничкој збирци Народног музеја Ужице“ аутора Марка Ђурића, вишег кустоса историчара уметности, Народни музеј Ужице, 19 часова.

14.05.2022. – Концерт Ђурђице Алексић (виолина), програм: Бах, Вијењавски, Паганини, Сен Санс.. Гост концерта је Тодор Алексић (хармоника), а клавирски сарадник: Жарко Голубовић.

Легат сликара Михаила Миловановића, 19:45 часова.

Радно време у току трајања манифестације:

  • Народни музеј Ужице – од 10 до 24 сата.
  • Јокановића кућа, Меморијални комплекс Кадињача и Завичајно одељење Народног музеја Ужице у Новој Вароши – од 10 до 22 сата.

МУЗЕЈИ ЗА 10 од 14 – 20.05.2022.

16 – 20.05.2002. – Археолошка радионица – „Буди и ти археолог – пронађи и нацртај предмет“, Народни музеј Ужице.

18.05.2022. – Изложба „Лица црквене уметности – преписивачи, штампари и кописти“ аутора Катарине Доганџић Мићуновић, вишег кустоса историчара уметности.

Галеријски простор Јокановића куће, 19 часова.

У програму ће учествовати хор Средње музичке школе Војислав – Лале Стефановић.

20.05.2022. – Промоција пројекта „Виртуелна шетња кроз културно наслеђе нововарошке чаршије“, Завичајно одељење Народног музеја Ужице у Новој Вароши, 18 часова.

Радно време у току трајања манифестације:

  • Народни музеј Ужице – од 10 до 20 сати.
  • Јокановића кућа, Меморијални комплекс Кадињача и Завичајно одељење Народног музеја Ужице у Новој Вароши – од 10 до 18 сати.

Током трајања Манифестације улаз ће бити БЕСПЛАТАН за појединачне и неорганизоване групне посете. Улаз за школске екскурзије и друге групне посете организоване преко туристичких агенција се наплаћује.

У току манифестације Музеји за 10 биће организована ПРОДАЈА ПУБЛИКАЦИЈА, на платоу Народног музеја Ужице по промотивним ценама.

И ове године позивамо публику да учествује у наградном конкурсу: Која је супер МОЋ твог МУЗЕЈА?” кроз кратку видео форму, не дужу од 3 минута. Клипове ћемо објавити на друштвеним мрежама, а најкреативније наградити.