План прања улица

План прања улица у дневној смени

 • Јосифа Панчића
 • Николе Тесле
 • Војвођанска, део
 • Солунска
 • Косанчићева
 • Церска
 • Студеничка
 • Јакшићева
 • Војводе Маслаћа
 • II пролетерске
 • Страхињића Бана, део
 • Олге Ђуровић
 • Царинска
 • Жеље Ђурића
 • Бошка Бухе
 • Јоже Јехличке
 • Пролаз испод железничке станице
 • Међај поред Скале
 • Војводе Бојовића
 • Стазе у великом парку

 

План прања улица у ноћној смени

I група

 • Николе Пашића
 • Жичка
 • Трг Св. Саве
 • Краља Петра I (П. Ћеловића -Сланушка)
 • Сланушка
 • Обилићева
 • Димитрија Туцовића (Доварје – Алексића мост)

II група

 • Ристе Тешића
 • Војводе Демира
 • Улица Теразије
 • Радничког батаљона, део
 • Кнеза Лазара, први део
 • Страхињића Бана, доњи део
 • Омладинска
 • Паркинг код стадиона

Јавна набавка – Водовод Теразије – Волујац

ГРАД УЖИЦЕ
Градска управа за инфраструктуру и развој
Број 404-247/17
21.07.2017. године
У ж и ц е

 

На основу члана 34. став 8. Закона о јавним набавкама  (,,Сл.гласник РС“ 124/12, 14/15 и 68/15), Одлуке о покретању квалификационог поступка VIII Број 404-247/17 од 21.07.2017. године, Одлуке о изменама и допунама одлуке о градским управама, Одлуке о усаглашавању одлуке о усклађивању пословања јавног предузећа „Дирекција за изградњу“ Ужице са законом о јавним предузећима, Одлуке о признавању квалификације број 07-376/7 од 07.07.2016. године и Одлуке о ажурирању листе кандидата број VIII 404-129/17 од 10.04.2017. године

 

ГРАД УЖИЦЕ – ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНФРАСТРУКТУРУ И РАЗВОЈ

Ужице, Димитрија Туцовића бр. 52

Упућује свим квалификованим понуђачима и истовремено објаљује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

 

1.Подаци о наручиоцу:

Град Ужице – Градска управа за инфраструктуру и развој, ул. Димитрија Туцовића бр. 52, Ужице, упућује позив свим квалификованим понуђачима да поднесу писане понуде у складу са условима утврђеним овим позивом и конкурсном документацијом.

Интернет адреса наручиоца: www.uzice.rs

Врста наручиоца: орган државне управе.

2.Врста поступка јавне набавке: квалификациони поступак – друга фаза.

3.Врста предмета јавне набавке: радови.

4.Природа и обим радова и основна обележја радова: изградња водовода; обим радова дефинисан предмером; радови на изградњи водоводних линија.

5.Место извођења радова: Теразије – Волујац

6.Предмет јавне набавке: Водовод Теразије – Волујац

Ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке: радови на обнови водоводне мреже 45232151-5; радови на инсталацији водоводних цеви – 45332200-5.

7.Критеријум за доделу уговора је: Најнижа понуђена цена.

8.Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адреса где је конкурсна документација доступна:

Конкурсна документација је доступна на Порталу јавних набавки и интернет страници.

Иста се може преузети са Портала управе за јавне набавке www.portal.ujn.gov.rs  или са сајта наручиоца – www.uzice.rs

9.Начин подношења понуда и рок: Понуде се припремају и подносе у складу са позивом и конкурсном документацијом наручиоца.

Понуде се достављају непосредно или путем поште у затвореној коверти  на адресу: Градска управа града Ужица, Димитрија Туцовића бр. 52, 31000 Ужице уз напомену «Понуда за јавну набавку квалификациони поступак – друга фаза: Водовод Теразије – Волујац(радови); ЈН VIII Број 404-247/17 – НЕ ОТВАРАТИ.

На полеђини коверте навести назив, седиште, телефон и име особе за контакт.

Понуђач може поднети само једну понуду. Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити може да учествује у више заједничких понуда.

Рок за достављање понуда: 01.08.2017. године до 11,00 часова, без обзира на начин достављања.

Понуде које стигну после наведеног рока сматраће се неблаговременим. Неблаговремене понуде се неће отварати и по окончању поступка отварања биће враћене понуђачу уз повратницу, са назнаком да је иста поднета неблаговремено.

10.Понуда са варијантама није дозвољена.

11.Место, време и начин отварања понуда: Јавно отварање понуда спровешће се последњег дана рока за подношење понуда, тј. 01.08.2017. године у 12,00 часова од стране Комисије за јавну набавку, у просторијама Градске управе града Ужица у Малој сали.

12.Услови за учествовање представника понуђача у поступку отварања понуда: Представници понуђача  дужни су да  пре почетка јавног отварања понуда предају Комисији за јавну набавку писмено овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда, које је заведено код понуђача, оверено печатом и потписано од стране одговорног  лица понуђача.

13.Понуда мора имати рок важења минимум 60 дана од дана јавног отварања понуда.

14.Рок за доношење одлуке о додели уговора је 10 дана од дана јавног отварања понуда и одлука ће бити објављена на Порталу управе и сајту наручиоца у року од 3 дана од дана доношења.

15.Лица за контакт су: Славиша Пројевић, дипл. економиста slavisa.projevic@uzice.rs и Ивана Дрчелић дипл.економиста ivana.drcelic@uzice.rs.

Конкурсну документацију можете преузети ОВДЕ.

Одлуку о додели уговора можете погледати ОВДЕ

Oбавештење о закљученом уговору можете преузети ОВДЕ

Јавна набавка – Дневници и школске радне књиге за основне, средње школе и вртиће за школску 2017/2018 годину

ГРАД  УЖИЦЕ
Градска управа за послове органа града,
општу управу и друштвене делатности
Комисија за јавну набавку
IV број 404-242/17
12.07.2017. године

На основу члана 55. став 1. тачка 2, члана 60. став 1. тачка 2. и члана 39. став 5. Закона о јавним набавкама  (,,Сл.гласник РС“ 124/12, 14/15 и 68/15), и Одлуке Начелника градске управе за послове органа града,  општу управу и друштвене делатности о покретању поступка јавне набавке мале вредности добара IV број 404-242/17, од  12.07.2017. године

ГРАД  УЖИЦЕ

ул. Димитрија Туцовића бр. 52

Упућује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

 1. Подаци о наручиоцу:

Град Ужице, ул. Димитрија Туцовића бр. 52, Ужице, позива понуђаче да поднесу писане понуде у складу са условима утврђеним овим позивом и конкурсном документацијом.

Интернет адреса наручиоца: www.uzice.rs

Врста наручиоца: орган Државне управе.

 1. Врста поступка јавне набавке: поступак јавне набавке мале вредности.
 2. Врста предмета: добра.
 3. Предмет јавне набавке: Дневници и школске радне књиге за основне, средње школе и вртиће за школску 2017/2018. годину. Назив и ознака из општег речника набавки 22817000 – дневници или роковници.
 4. Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена.
 5. Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адреса где је конкурсна документација доступна

Конкурсна документација може се преузети на Порталу управе за јавне набавке – www.portal.ujn.gov.rs или са сајта наручиоца – www.uzice.rs , до истека рока за подношење понуда.

 1.  Право учешћа у поступку јавне набавке имају сва заинтересована лица која испуњавају обавезне и додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, у складу са чланом 75. и 76. Закона о јавним набавкама и конкурсном документацијом. Испуњеност услова за учешће у поступку, понуђач доказује на начин предвиђен чланом  став 4. Закона о јавним набавкама, односно изјавом датом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу која је саставни део конкурсне документације.
 2. Начин подношења понуда и рок: Понуде се припремају и подносе у складу са позивом и конкурсном документацијом наручиоца.

Понуде се достављају непосредно или путем поште  у затвореној коверти  на адресу: Градска управа града Ужица, Димитрија Туцовића бр. 52, 31000 Ужице уз напомену «Понуда за јавну набавку мале вредности добара: Дневници и школске радне књиге за основне, средње школе и вртиће за школску 2017/2018. годину , ЈН IV број 404-242/17 – НЕ ОТВАРАТИ

На полеђини коверте навести назив, седиште, телефон и име особе за контакт.

Понуђач може поднети само једну понуду. Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити може да учествује у више заједничких понуда.

Рок за достављање понуда: 01.08.2017. године до 11,00 часова, без обзира на начин достављања.

Понуде које стигну после наведеног рока сматраће се неблаговременим. Неблаговремене понуде се неће отварати и по окончању поступка отварања биће враћене понуђачу уз повратницу, са назнаком да је иста поднета неблаговремено.

 1. Понуда са варијантама није дозвољена.
 2.  Место, време и начин отварања понуда: Јавно отварање понуда спровешће се последњег дана рока за подношење понуда, тј. 1.08.2017. године у 12,00 часова од стране Комисије за јавну набавку, у просторијама Градске управе града Ужица у Малој сали.
 3.  Услови за учествовање представика понуђача у поступку отварања понуда: Представници понуђача дужни су да пре почетка јавног отварања понуда предају Комисији за јавну набавку писмено овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда, које је заведено код понуђача, оверено печатом и потписано од стране одговорног  лица понуђача.
 4. Понуда мора имати рок важења минимум 60 дана од дана јавног отварања понуда.
 5. Рок за доношење одлуке о додели уговора је 5 дана од дана јавног отварања понуда и биће достављена свим понуђачима у року од 3 дана од дана доношења.
 6. Заинтересовано лице може, у писаном облику тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније пет дан пре истека рока за подношење понуде.
 7. Лице за контакт је Вера Вукосављевић, дипл. правник vera.vukosavljevic@uzice.rs и Славиша Пројевић, дил. економиста slavisa.projevic@uzice.rs , телефон 031/590-138.

 

Председник Комисије

Конкурсну документацију можете преузети ОВДЕ.

Измене конкурсне документације можете преузети ОВДЕ.

Обавештење о продужетку рока за достављање понуда можете преузети ОВДЕ.

Измене конкурсне документације бр.2, можете преузети ОВДЕ.

Обавештење о продужетку рока за  достављање понуда бр.2, можете преузети ОВДЕ.

Одлуку о додели уговора можете преузети ОВДЕ

Oбавештење о закљученом уговору можете преузети ОВДЕ

Оглас за издавање капонира на аеродрому Поникве

ЈП „Аеродром Поникве”
Димитрија Туцовића 52
31000 Ужице
ПИБ: 107075180
м. број: 20737212
Број: 03-54/5-2017
Датум: 21.07.2017.

На основу члана 43. Статута ЈП „Аеродром Поникве“ и Решења Градоначелника Града Ужица (II број 463-73/15 од 02.11.2015. год.), расписује се

О  Г  Л  А  С

 ЗА  ДАВАЊЕ  У  ЗАКУП  ОБЈЕКТА  ПРИКУПЉАЊЕМ  ЗАТВОРЕНИХ  ПИСАНИХ ПОНУДА

  

Локација: постојећи објекат ознаке 2 (по намени капонир) на кат. парцели број 4466/1 КО Стапари

Површина објекта: 300 м² (оквирно)

Рок закупа: неодређено време

Минимални износ закупнине на месечном нивоу: 80 ЕУР. У назначени износ закупнине није зарачунат порез на додату вредност и исти пада на терет Закупца.

Напомена:

– објекат, који је предмет овог Огласа, издајe се у виђеном стању, без права на накнадну рекламацију;

– уз претходну сагласност ЈП „Аеродром Поникве“, закупац може вршити радове на уређењу објекта

УСЛОВИ ЗАКУПА:

Закупнина се плаћа до 15-ог у месецу за текући месец. Приликом потписивања уговора, а најкасније у року од 3 (три) дана од дана закључења уговора, изабрани закупац је у обавези да уплати депозит на рачун ЈП „Аеродром Поникве“ у висини од две месечне закупнине објекта, по средњем курсу Народне банке Србије на дан уплате.

Непосредни услови закупа објекта, који је предмет овог Огласа, регулисаће се међусобним уговором, који су уговорне стране дужне да закључе у року од 3 дана од дана отварања приспелих понуда.

Овај уговор престаје да важи споразумом уговорних страна или једностраним раскидом од стране Закуподавца или Закупца, без навођења разлога. Отказни рок за раскид овог уговора. износи 60 (шездесет) дана од дана закључења споразума уговорних страна о раскиду уговора, односно од дана пријема писменог обавештења о једностраном раскиду овог уговора. ЈП „Аеродром Поникве“ има право да задржи депозит за време трајања уговора. У случају раскида уговора, депозит неће бити враћен Закупцу уколико користи отказни рок.

Заинтересовани понуђачи могу извршити јавни увид у објекат дана 25.07.2017. у 12 часова.

Уколико у поступку два или више понуђача понуде исти износ закупнине, интерно образована комисија позваће понуђаче који су понудили исти износ закупнине, да у року од три дана од дана пријема позива, доставе нову писмену затворену понуду, са увећаним износом закупнине у односу на претходно дату понуду, а које понуде ће комисија отворити и утврдити најповољнијег понуђача. Уколико поменути понуђачи у року од три дана не доставе нову понуду, односно ако су понуђачи доставили нову понуду са истоветном закупнином, интерно образована комисија ЈП „Аеродром Поникве“ задржава право да избор најповољнијег понуђача изврши по слободном уверењу

УСЛОВИ ОГЛАСА:

Право учешћа имају сва правна и физичка лица на територији Републике Србије. Пријављивање на Оглас врши се на посебном обрасцу – огласној пријави која се може добити у стручној служби ЈП „Аеродром Поникве“.

У пријаву се уносе подаци о учеснику Огласа.

Дужник ЈП „Аеродром Поникве“, по било ком основу, не може учествовати на овом Огласу.

Понуда за учешће на Оглас подноси се у писаној форми, у прописно затвореном коверту непосредно на адресу: ЈП „Аеродром Поникве“, Улица Димитрија Туцовића 52, Ужице, закључно са 31.07.2017. год. до 10 часова. Уколико понуђач понуду доставља лично, доставља је у просторије ЈП „Аеродром Поникве“, ул. Петра Ћеловића бб (зграда Градског развојног центра), Ужице.

Понуда за учешће на Оглас мора да садржи уредно попуњену пријаву. Понуда која не садржи напред наведени елемент сматраће се неважећом и неће се разматрати.

Критеријум за избор најповољније понуде је највиша понуђена цена закупнине на месечном нивоу.

Отварања понуда и одабир најповољнијег понуђача обавиће се комисијски дана 31.07.2017. год. у 10:10 часова, у просторијама ЈП „Аеродром Поникве“, Улица Петра Ћеловића бб (зграда градског развојног центра), Ужице.

Резултати огласа биће објављени на сајту ЈП „Аеродром Поникве“, у року од 3 дана од дана завршетка Огласа.

За сва ближа обавештења учесници овог Огласа могу се обратити напосредно у ЈП Аеродром Поникве, Улица Петра Ћеловића бб (Зграда градског развојног центра), на телефоне број 031/592-420 и 064/8550-095 сваког радног дана од: 7:30 до 15:30 часова.

 

                                                                                                               ДИРЕКТОР

                                                                                                                                                                                                                 Саша Савић

Следеће недеље завршетак радова у Ратарској и Улици Николе Тесле

План прања улица

План прања улица у дневној смени

 • Шумадијска
 • Кнеза Михаила
 • Курсулина
 • Хаџи Мелентијева
 • Милована Глишића
 • Војвођанска, други део
 • Краља Петра I (Росуље – Ужичке републике)
 • Југ Богданова, део

 

План прања улица у ноћној смени

I група

 • Николе Пашића
 • Жичка
 • Трг Светог Саве
 • Краља Петра I, део (Петра Ћеловића – Слануше)
 • Сланушка
 • Обилићева
 • Димитрија Туцовића, од Доварја до РК “Прогрес”

II група

 • Ужичке републике
 • Доситејева
 • Кнеза Лазара, део
 • Страхињића Бана, део
 • Омладинска
 • Момчила Тешића
 • Липа