Обавештење о признавању квалификације у квалификационом поступку – Пројектовање објеката термотехничких инсталација

Број: 07-356/9
Датум: 17.03.2017.год.

На основу члана 34. и 55.став 1.тачка 5) Закона о јавним набавкама (”Службени гласник РС”, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015)а у вези са чланом 1.Одлуке о усаглашавању Одлуке о усклађивању  пословања ЈП „ Дирекција за изградњу „ Ужице,са Законом о јавним предузећима („Сл.лист Града Ужица“ бр.37/16) и Одлуке о изменама и допунама Одлуке о градским управама (Сл.лист Града Ужица „бр.33/16) у спроведеном поступку јавне набавке, квалификациони поступак -прва фаза бр. 8. ” Пројектовање термотехничких инсталацијаза период од 3 ( три ) године,  Градска управа за инфраструктуру и развој Града Ужица,  објављује :

ОБАВЕШТЕЊЕ  О ПРИЗНАВАЊУ  КВАЛИФИКАЦИЈЕ
у квалификационом поступку

Градска управа за инфраструктуру и развој Града Ужица је,на основу Одлуке о изменама и допунам Одлуке о градским управама (Сл.лист Града Ужица „бр.33/16) преузела послове из области јавних набавки Јавног Предузећа „Дирекција за изградњу“Ужице.

У предметном поступку јавне набавке,уместо досадашњег Наручиоца ЈП“Дирекција за изградњу“Ужице, Ул.Вуколе Дабића бр. 1-3, Ужице, www.direkcijaue.rs

Наручилац је Град Ужице -Градска управа за инфраструктуру и развој,Ул.Димитрија Туцовића бр.52, Ужице www.uzice.rs

Обавештавају се сви заинтересовани кандидати да позив за подношење пријава и конкурсна документација који садрже услове за признавање класификације,које је објавило ЈП“Дирекција за изградњу“Ужице остају исти ,с тим што се пријаве за квалификацију подносе на адресу овог Наручиоца. Град Ужице, градска управа за инфраструктуру и развој, ул. Димитрија Туцовића 52.

Признавање квалификације подносиоцима пријава за услуге : ЈН бр. 8 – ” Пројектовање термотехничких инсталација .“

Време за које се признаје квалификација ( од-до): Квалификација се признаје на период од 3 ( три) године од дана правоснажности Одлуке о признавању квалификације односно од 16.07.2016.год. до 16.07.2019.год.

Датум ажурирања листе кандидата и рок за подношење пријава у квалификационом поступку: По члану 34.став 5 Закона о јавним набавкама,наручилац је дужан да ажурира листу кандидата сваких шест месеци признавањем квалификације сваком подносиоцу пријаве који испуњава услове и који је у међувремену поднео пријаву за признавање квалификације. С тим у вези, сви подносиоци пријаве којима нису признате квалификације,имају могућност да поднесу нову пријаву и да након шест месеци од дана правоснажности Одлуке о признавању квалификације,уђу на листу за дату јавну набавку при чему ће отварање нових пријава бити : 16.01.2017.год. ; 27.03.2017.год. ; 16.07.2017.год. ; 16.01.2018.год. ; 16.07.2018.год.  и  16.01.2019.год.

Позив за подношење пријава у квалификационом поступку: Рок за подношење пријава почиње тећи од 16.07.2016. год., од дана правоснажности Одлуке о признавању квалификација. Због извршене реорганизације утврђен је рок за подношење нових пријава до 27.03.2017. године до 12 часова. Отварање пријава обавиће се , 27.03.2017.год. у 13 часова у просторијама Града Ужица,Ул.Димитрија Туцовића бр.52. у Малој сали. Понуђачи подносе све потврде везујући се за датум ажурирања пријава : 27.03.2017.год; 16.07.2017.год. ; 16.01.2018.год. ; 16.07.2018.год.  и  16.01.2019.год.

Начин преузимања конкурсне документације односно адреса интернет странице где је конкурсна документација објављена : По члану 34.став 6.Закона о јавним набавкама,позив за подношење пријава,који садржи услове за признавање квалификација и конкурсну дикументацију,објављени на Порталу јавних набавки и интернет страни наручиоца,морају бити доступни новим подносиоцима пријаве све време важења листе кандидата.Интернет страна предходног наручиоца је www.direkcijaue.rs.

Листа кандидата којима је призната квалификација за ЈН бр.8 „ Пројектовање термотехничких  инсталација.“, су следећи подносиоци пријава :

Назив/име подносиоца пријаве
1. “Сет „ ДОО Шабац, Ул.Браће Недића бр.1,15 000 Шабац
2.  „ QУИДДИТА “ Д.О.О.Београд, Ул.Шидска бр.25,        11 000 Београд
3. “Шид пројект“ Шид ,Ул.Кнеза Милоша  бр.2, 22240 Шид
4. Саобраћајни институт „ЦИП“ ДОО Београд Ул.Немањина бр.6/ИВ, 11 000 Београд
5.  „Конимтерм“Д.О.О,Панчево,Ул.Доситеја Обрадовића 13/11,  26 000 Панчево
6. “Институт Михајло Пупин“,Ул.Волгина бр.15 Београд, 11 000 Београд
7. „Крип инжењеринг“ Београд,Ул.Трнска  бр.4 ,         11 000 Београд
8. “Стандард инвест гроуп“ Београд,Ул.Генерала Хорватовића  58 , 11 000 Београд

 

ПОТРЕБНА ЛИЦЕНЦА  за ЈН бр.8 : 330 .

Лица за контакт:

Славиша Пројевић, дипл.економиста , slavisa.projevic@uzice.rs

Вера Вукосављевић, дипл.правник , vera.vukosavljevic@uzice.rs

Милица Николић,дипл.економиста , milica.nikolic@uzice.rs

тел: 031/590 -138; 592 – 428;

Одлуку о ажурирању листе кандидата можете преузети ОВДЕ.
Обавештење о признавању квалификације можете преузети ОВДЕ.

Одлуку о другом ажурирању листе кандидата можете преузети ОВДЕ.
Обавештење о признавању квалификације можете преузети ОВДЕ.

Одлуку о трећем ажурирању листе кандидата можете преузети ОВДЕ.
Обавештење о признавању квалификације можете преузети ОВДЕ.

Одлуку о четвртом ажурирању листе кандидата можете преузети ОВДЕ.
Обавештење о признавању квалификације можете преузети ОВДЕ.

Одлуку о петом ажурирању листе кандидата можете преузети ОВДЕ.
Обавештење о признавању квалификације можете преузети ОВДЕ.

Надлежни орган Наручиоца

   Начелник,

Милоје Марић,дипл.економиста

Јавна набавка – Израда пројекта саобраћајне сигнализације градских месних заједница у Ужицу

ГРАД УЖИЦЕ
Градска управа за инфраструктуру и развој
VIII Број 404-71/17
16.03.2017. године
У ж и ц е

 

На основу члана 34. став 8. Закона о јавним набавкама  (,,Сл.гласник РС“ 124/12, 14/15 и 68/15), Одлуке о покретању квалификационог поступка VIII Број 404-71/17 од 16.03.2017. године, Одлуке о изменама и допунама одлуке о градским управама, Одлуке о усаглашавању одлуке о усклађивању пословања јавног предузећа „Дирекција за изградњу“ Ужице са законом о јавним предузећима

 

ГРАД УЖИЦЕ – ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНФРАСТРУКТУРУ И РАЗВОЈ

Ужице, Димитрија Туцовића бр. 52

Упућује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

 

 1. Подаци о наручиоцу:

Град Ужице – Градска управа за инфраструктуру и развој, ул. Димитрија Туцовића бр. 52, Ужице,  позивa понуђаче да поднесу писане понуде у складу са условима утврђеним овим позивом и конкурсном документацијом.

Интернет адреса наручиоца: www.uzice.rs

Врста наручиоца: орган Државне управе.

 1. Врста поступка јавне набавке: јавна набавка мале вредности
 2. Врста предмета јавне набавке: услуге.
 3. Предмет јавне набавке:Израда пројекта саобраћајне сигнализације градских месних заједница у Ужицу

Назив и ознака из општег речника набавке:услуге техничког пројектовања  – 71320000.

 1. Критеријум за доделу уговора је : Најнижа понуђена цена.

6.Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адреса где је конкурсна документација доступна:

Конкурсна документација је доступна на Порталу јавних набавки и интернет страници.

Иста се може преузети са Портала управе за јавне набавке www.portal.ujn.gov.rs  или са сајта наручиоца – www.uzice.rs

 1. Начин подношења понуда и рок: Понуде се припремају и подносе у складу са позивом и конкурсном документацијом наручиоца.

Понуде се достављају непосредно или путем поште у затвореној коверти  на адресу: Градска управа града Ужица, Димитрија Туцовића бр. 52, 31000 Ужице уз напомену «Понуда за јавну набавку – услуге:  Израда пројекта саобраћајне сигнализације градских месних заједница у Ужицу. (услуге); ЈН VIII Број 404-71/17 IV– НЕ ОТВАРАТИ

На полеђини коверте навести назив, седиште, телефон и име особе за контакт.

Понуђач може поднети само једну понуду. Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити може да учествује у више заједничких понуда.

Рок за достављање понуда: 27.03.2017. године до 12,00 часова, без обзира на начин достављања.

Понуде које стигну после наведеног рока сматраће се неблаговременим. Неблаговремене понуде се неће отварати и по окончању поступка отварања биће враћене понуђачу уз повратницу, са назнаком да је иста поднета неблаговремено.

 1. Понуда са варијантама није дозвољена.
 2.  Место, време и начин отварања понуда: Јавно отварање понуда спровешће се последњег дана рока за подношење понуда, тј. 27.03.2017. године у 13,00 часова од стране Комисије за јавну набавку, у просторијама Градске управе града Ужица у Малој сали.
 3.  Услови за учествовање представника понуђача у поступку отварања понуда: Представници понуђача дужни су да пре почетка јавног отварања понуда предају Комисији за јавну набавку писмено овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда, које је заведено код понуђача, оверено печатом и потписано од стране одговорног  лица понуђача.
 4. Понуда мора имати рок важења минимум 60 дана од дана јавног отварања понуда.
 5. Рок за доношење одлуке о додели уговора је 10 дана од дана јавног отварања понуда и одлука ће бити објављена на Порталу управе и сајту наручиоца у року од 3 дана од дана доношења.
 6. Лица за контакт су: Славиша Пројевић, дил. економиста slavisa.projevic@uzice.rs,

Марија Аћимовић, дипл.правник  mаrija.acimovic@uzice.rs и

Вера Вукосављевић, дипл. правник vera.vukosavljevic@uzice.rs.

Конкурсну документацију можете преузети ОВДЕ.
Појашњење конкурсне документације можете преузети ОВДЕ.
Питање и одговор можете преузети ОВДЕ.
Обавештење о продужетку рока за достављање понуда можете преузети ОВДЕ.
Одлуку о додели уговора можете преузети ОВДЕ.
Обавештење о закљученом уговору можете преузети ОВДЕ.
Одлуку о измени уговора можете преузети ОВДЕ.

 

Стара хидроцентрала

Први у обреновићевској Србији и на Балкану, у праскозорје 20. века, Ужичани су се осмелили да крену у практичну примену принципа наизменичних струја Николе Тесле. Камен темељац за електрану на Ђетињи поставио је краљ Александар Обреновић 1899. године, а “Сименсове” машине, златом плаћене, допремљене су из далеког царског Беча. Напори су се исплатили: на Илиндан 1900. централа је почела да ради, производи струју и осветљава град. Ужичка Ткачка радионица, која је градњу електране финансирала, добила је тако јефтин извор енергије.

Централа и данас ради, старе машине нове киловате производе, а биста Николе Тесле пред машинском салом говори о захвалности Ужичана делу највећег нашег научника.

Стари град

Камена средњовековна тврђава, дигнута на литици изнад Ђетиње, вековима посматра Ужице. Први поуздани историјски записи о Старом граду, како сада Ужичани тврђаву називају, потичу из 14. века. Помиње се тада властелинска породица Војиновић као поседник тог утврђеног града из кога се могао назирати и бранити пут ка Босни, а после те породице и моћни српски жупан Никола Алтомановић.

Ова тврђава, која је, зарад одбране, због стрме стене и реке на три стране била тешко приступачна, више пута је у својој историји рушена и поново утврђивана. Као војни објекат онепособљена је и порушена пошто су, 1863. године, последњи Турци протерани из града. И поред репрезентативности, Данас су од утврде остали остаци бедема, кула и зграда у висини од око један метар (попут Сокола) на колико су сведени разарањем 1863. године, али се и поред тога може наслутити некадашњи изглед

Јокановића кућа

У средишту Ужица, на Тргу Светог Саве, сместила се на својим дрвеним стубовима чувена Јокановића кућа. Давно подигнути објекат, у прошлој деценији обновљен и у музејску поставку претворен, који својим изгледом, намештајем, лепотом приказује грађански живот у Ужицу с краја 19.века.

Кућу је подигла некад позната ужичка трговачка породица Јокановић и она је сада једно од ретких сачуваних репрезентативних здања за становање из тог доба. У том стилу је уређена: са салоном, оријенталном и градском собом из 19. века, зиданом пећи и другим необичним детаљима које обавезно ваља видети. А наглашене етнографске карактеристике учиниле су да овај објекат буде проглашен за културно добро, својеврстан споменик културе.

Југословенски позоришни фестивал

Кад су Ужичани средином деведесетих година установили ову позоришну смотру најбољих остварења у театру Србије, вероватно нису ни слутили да ће она временом прерасти у значајан међународни фестивал, на коме се сада такмиче најбоље представе из региона.

Увек је то празник културе у граду на Ђетињи, који читаву седмицу, колико смотра траје, живи за овај догађај. А позоришни људи на прави начин се одужују таквој заинтересованости, па приређују модерне, квалитетне и занимљиве представе.

Време одржавања: новембар

Meђународни фестивал природе и традиције “Жестивал”

“Жестивал”је конциприан као привредно туристичка манифестација са мотом „ракија се не пије, већ дегустира“. Циљ ове манифестације је да допринесе очувању традиције, промоцији и пласману аутентичних, традиционалних производа нашег краја, међу којима су и воћне ракије.

Осим воћних ракија, на фестивалу излажу најеминентнији произвођачи и диструбутери пољопривредне механизације, опреме за справљање, складиштење и паковање ракија. Посетиоцима се представљају и произвођачи пратеће опреме као што су казани, дрвене, прохромске, стаклене и керамичке посуде, опреме за пчеларство, затим стари занати и типични производи попут меда, ужичке пршуте, лековитог биља, органске производње.

Од 2017. године саставни део Фестивала је и Боемско вече које се одржава у предвечерје изложбеног дела “Жестивала” где се уз тамбураше освеже сећања на времена када је кафана била институција, на ужичке кафане и боеме који су постали легенде.

Град Ужице у сарадњи са Регионалном привредном комором, Пословним клубом западне Србије, Регионалном развојном агенцијом Златибор, Пољопривредно саветодавном и стручном службом  Ужице, Туристичком организацијом Ужице и Туристичком организацијом регије западна Србија организјује ову манифестацију.

Време одржавања: август

Међународни филмски и музички фестивал “Кустендорф”

“Кустендорф” је филмски и музички фестивал који се сваке године организује у етно-селу Дрвенград на брду Мећавник код Мокре Горе. Оснивач и директор фестивала је филмски редитељ Емир Кустурица. Селектори фестивала су сам Емир Кустурица и његова ћерка Дуња Кустурица.

Фестивал је основан 14. јануара 2008. са амбицијом да се младим филмским ствараоцима пружи шанса да прикажу своја остварења. Кустендорф филмски фестивал је замишљен и као место сусрета великана савременог филма, младих филмских стваралаца и студената режије који учествују у такмичарском делу са својим филмовима краткогметра и афирмисаних светских редитеља и глумаца чији се филмови приказују ван такмичарске конкуренције. Фестивал представља и сусрет музичких састава који сваке фестивалске вечери одржавају концерте.

Време одржавања: јануар

Међународни дечији фестивал фолклора “Лицидерско срце”

Лицидерско срце је манифестација по којој Ужице постаје препознатљиво широм света захваљујући све већем одзиву фолкорних друштава са других континената.

Фестивал је својеврсна промоција фолклорног наслеђа различитих поднебља, размена искустава и прилика да се млади људи у ових неколико фестивалских дана друже и стекну нове пријатеље. За наш град ово је прилика да покаже своју традиционалну гостољубивост и госте упозна са културно-историјским наслеђем као и са нашим туристичким потенцијалима.

Tрадиционални садржај фестивала је изложба народних ношњи земаља учесница у Јокановића кући, јер сви наши учесници доносе оргиналне костиме своје земље што буди велику пажњу и интересовање грађана Ужица.

Учесници фестивала током петодневног боравка у Ужицу, могу да упознају најатрактивније туристичке дестинације овог краја. У том циљу одржава се и грнчарска радионица у селу Злакуса, где деца покушавају сама да направе неки предмет од глине, након што им се пруже неопходне инструкције. Сваке године од радова начињених претходне године прави се изложба радова учесника фестивала.

Овај фестивал је једна својеврсна спона између културе и туризма.

Фестивал фолклора је хуманитарног карактера и сав приход од продаје лицидерских срца на штандовима, постављеним на локацијама где се фестивал одржава, иде за лечење деце.

Међународни дечији фестивал фолклора „Лицидерско срце“ својом младошћу, лепотом и шармом, привукао је велику пажњу, освојио многа срца и примером показао како можемо да направимо боље, лепше и хуманије место за живот, да мењајући услове мењамо и себе и своју децу – на боље.

Време одржавања: август

Скокови са старог железничког моста

У Ужицу се од 1993. године организује такмичење у скоковима у воду са старог железничког моста на Градској плажи.

После традиционалног такмичења у скоковима у воду са Старог моста у Мостару које је прекинуто због рата у Босни и Херцеговини, у новој Југославији такмичења су почела да се одржавају у Ужицу, са старог железничког моста преко реке Ђетиње, којим је некада ишла пруга уског колосека према Сарајеву.

Висина моста од површине воде је 11 метара, а по пропозицијама такмичари скачу са врха моста са висине од 16м. Дубина реке је око 4 метра. Ветра углавном нема тако да је ово место погодно за одржавање оваквог такмичења. Услови дозвољавају само такозване летачке скокове (у којима скакач не рони дубоко), јер је дубина воде недовољна за друге врсте скокова.

Прва три скакача добијају вредне новчане награде које додељује Град Ужице.

Организатор овог такмичења приређује и пратећи културно-забавни програм у коме наступају популарни спортисти – освајачи медаља на европским и светским првенствима.

Време одржавања: јул