Сагласност на Студију о процени утицаја на ЖС (РБС мобилне телефоније - Стадион)
24/08/2017

Сагласност на Студију о процени утицаја на ЖС (РБС мобилне телефоније – Стадион)

ГРАД УЖИЦЕ
Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове
Одељење за заштиту животне средине и одрживи развој
Улица Димитрија Туцовић бр.52
тел. 031/592-422; факс: 031/513-469

На  основу чл.25 и чл.29 став 1.Закона о процени утицаја на животну средину («Службени гласник » РС бр.134/04 и 36/09) даје следеће:

 ОБАВЕШТЕЊЕ  О  ДОНЕТОМ  РЕШЕЊУ  О  ДАВАЊУ  САГЛАСНОСТИ  НА СТУДИЈУ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА  НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПРОЈЕКТА:   РБС мобилне телефоније  oзнаке УЕУ135 УЕЛ135 «УЕ-Стадион»»

 Носиоцу пројекта «Телеком Србија» а.д. Београд, решењем бр. VI број 502-19/17 од 23.08.2017.године, дата је сагласност на Студију о процени утицаја на животну средину за пројекат радиобазне станице мобилне телефоније ознаке УЕУ135 УЕЛ135 «УЕ – Стадион» која је намењена за остваривање сервиса УМТС2100/ЛТЕ1800, а планира се са инсталацијом у оквиру «Градског стадиона» у Ужицу, на једном од стубова на коме се налази рефлектор, на адреси у ул. Омладинска бб, на кат. парцелама број 9377, 9349 и 12082/1 све КО Ужице, град Ужице.

На основу спроведеног поступка процене утицаја на животну средину и извештаја Техничке комисије са предлогом одлуке, утврђено је да је предметна Студијa  израђена у складу са Законом о процени утицаја на животну средину („Сл.гласник РС“ бр.135/04 и 36/09) и Правилником о садржини студије о процени утицаја на животну средину („Сл.гласник РС“ бр.69/05) и да садржи дефинисане мере за спречавање, смањење и отклањање могућих штетних утицаја на животну средину који могу настати као последица рада на локацији.

Носилац пројекта је дужан, да након изградње и пуштања у рад предметне РБС, у року од 30 дана, изврши прво испитивање, односно мерење нивоа електромагнетног поља РБС у околини извора и да достави потребну документацију о извршеним испитивањима надлежним институцијама Града Ужица, у складу са Правилником о изворима нејонизујућег зрачења од посебног интереса, врстама извора, начину и периоду њиховог испитивања („Сл.гласник РС“, бр.104/2009) и Правилником о границама излагања нејонизирајућем зрачењима („Сл. гласник РС“, бр. 104/2009).

Увид у решење може се извршити  у канцеларији Oдељења за заштиту животне средине и одрживи развој, на 2 другом спрату – зграде Градског развојног центра, улица Петра Ћеловића бб или га можете преузети ОВДЕ. Решење о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину је коначно у управном поступку и против одлуке овог органа носилац пројекта и представници заинтересоване јавности могу покренути управни спор подношењем тужбе Управном суду у Београду, у року од 30 дана од дана објављивања овог обавештења.