Рани јавни увид поводом израде ПГР "Ужице-централни део" I фаза
04/09/2020

Рани јавни увид поводом израде ПГР “Ужице-централни део” I фаза

Г Р А Д   У Ж И Ц Е

-Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове-

У складу са чланом 45а.  Закона о планирању и изградњи (”Сл. гласник  РС”, бр.72/2009, 81/2009-испр, 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013, 50/2013, 54/2013, 98/2013, 132/2014, 145/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019 и 9/20)

оглашава

РАНИ ЈАВНИ УВИД

 

поводом израде

У ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ „УЖИЦЕ – ЦЕНТРАЛНИ ДЕО“ I ФАЗА

 

Скупштина града Ужица донела је 27.05.2020. године Одлуку о приступањању изменама и допунама Плана генералне регулације „Ужице – централни део“ I фаза,град Ужице („Сл. лист града Ужица“, број 21/20).

Рани јавни увид одржаће се у трајању од петнаест дана почев од  04.09.2020.године до 18.09.2020. године у холу  Скупштине града Ужица – ходник  лево од главног улаза,  ул. Димитрија Туцовића бр. 52 у Ужицу.У току трајања раног јавног увида материјал за рани јавни увид биће изложен и на званичној интернет страници града Ужица.

Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове града Ужица, као носилац израде Измена и допуна Плана генералне регулације „Ужице – централни део“ I фаза , организује рани јавни увид у циљу упознавања јавности са општим циљевима и сврхом израде плана, могућим решењима за развој просторне целине, очекиваним ефектима планирања и др.

Наручилац израде Измена и допуна Плана генералне регулације „Ужице – централни део“ I фаза, град Ужице је „BIZ CONSTRUKCTIONS“ ДОО Ужице, ул. Марије Маге Магазиновић бр.26.

Правна и физичка лица могу доставити примедбе и сугестије у писаној форми, Градској управи за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове града Ужица, ул. Димитрија Туцовић бр.52, Ужице, у току трајања јавног увида, закључно са 18.09.2020. године.

 

Материјал за јавни увид можете преузети ОВДЕ

Опис

Преузимање

Текст - Рани јавни увид
Катастарско - топографска подлога са границом плана
Извод из ПГР
Планирана намена површина