Rani javni uvid Plana generalne regulacije „Užice – centralni deo“
15/05/2018

Rani javni uvid Plana generalne regulacije „Užice – centralni deo“

G R A D   U Ž I C E

-Gradska uprava za urbanizam, izgradnju i imovinsko-pravne poslove

U skladu sa članom 45a.  Zakona o planiranju i izgradnji (“Sl. glasnik  RS“, br.72/2009, 81/2009-ispr, 64/2010 – odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013, 50/2013, 54/2013, 98/2013, 132/2014i 145/2014)

oglašava

RANI JAVNI UVID

 

povodom izrade

PLANA GENERALNE REGULACIJE  „UŽICE-CENTRALNI DEO“ II FAZA

 

Rani javni uvid održaće se u trajanju od 15 dana, od 18. maja 2018.godine do  01.juna 2018. godine u holu  Skupštine grada Užica – hodnik  levo od glavnog ulaza,  ul. Dimitrija Tucovića br. 52 u Užicu.U toku trajanja ranog javnog uvida materijal za rani javni uvid biće izložen i na zvaničnoj internet stranici grada Užica.

Gradska uprava za urbanizam, izgradnju i imovinsko-pravne poslove grada Užica, kao nosilac izrade Plana generalne regulacije „Užice – cntralni deo“, organizuje rani javni uvid u cilju upoznavanja javnosti sa opštim ciljevima i svrhom izrade plana, mogućim rešenjima za razvoj prostorne celine, očekivanim efektima planiranja i dr.

Rani javni uvid se sprovodi na osnovu Odluke Skupštine grada o pristupanju izradi plana generalne regulacije „Užice – centralni deo“  (“Sl.list grada Užica “ broj 19/2009 ).

Pravna i fizička lica mogu dostaviti primedbe i sugestije u pisanoj formi, Gradskoj upravi za urbanizam, izgradnju i imovinsko-pravne poslove grada Užica, ul. Dimitrija Tucović br.52, Užice, u toku trajanja javnog uvida, zaključno sa 01.06.2018. godine.

 

Materijal za preuzimanje

Opis

Preuzimanje

Saobraćaj - varijantna rešenja
Izvod iz GUP-a grada Užica do 2020. godine
Opis za rani javni uvid