Позив за подношење понуда за радове на изградњи ограде око периметра на Аеродрому Поникве
07/08/2017

Позив за подношење понуда за радове на изградњи ограде око периметра на Аеродрому Поникве

ЈП „Аеродром Поникве“
Димитрија Туцовића 52
31000 Ужице
ПИБ: 107075180
м. број: 20737212
Број: 03-62/4-2017
Датум: 07.08.2017.
Јавна набавка број: 23/2017

 

На основу чл. 55., чл. 57 и чл. 60. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15), Одлуке о покретању поступка јавне набавке (број 03-62/1-2017 од 21.07.2017. год.) и Решења о образовању комисије за јавну набавку (број 03-62/2-2017 од 21.07.2017. год.), ЈП „Аеродром Поникве“ објављује


П О З И В   ЗА   П О Д Н О Ш Е Њ Е   П О Н У Д А


Назив наручиоца: Јавно предузеће „Аеродром Поникве“ Ужице.

Адреса наручиоца: Димитрија Туцовића 52, Ужице.

Интернет страница наручиоца: www.aerodromponikve.rs.

Врста наручиоца: јавна предузећа – локална самоуправа.

Врста поступка јавне набавке: отворени поступак јавне набавке (радови) бр. 23/2017 „Ограђивање аеродрома и аеродромског комплекса“ из ког се закључује оквирни споразум, са једним понуђачем.

Предмет јавне набавке су радови на изградњи ограде око периметра на Аеродрому Поникве, у складу са израђеним Пројектом за извођење ограде контролисане зоне Аеродрома Поникве. Предвиђена набавка обухвата комплетну изградњу ограде, у дужини од 8.927,67 м. Радови обухватају, израду темеља самаца и парапета од армираног бетона, уградњу конструктивних стубова (бетонских и челичних) и постављање заштитне жичане ограде у нивоу који обезбеђује сигурност и безбедност унутар Аеродрома, а у складу са важећим прописима и израђеним Пројектом за извођење ограде контролисане зоне Аеродрома Поникве.

Место извршења радова: Аеродром Поникве.

Време трајања оквирног споразума: до 01.09.2018. године.

Назив и ознака из општег речника набавке: постављање ограде – 45342000.

Критеријум за закључење оквирног споразума: најнижа понуђена цена за укупну цену радова на изградњи периметарске ограде, без ПДВ (у складу са спецификацијом радова из Поглавља II конкурсне документације).

Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адреса где је конкурсна документација доступна:

Конкурсна документација се преузима у складу са чланом 62. ст. 1. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15), на:

– интернет страници предузећа: www.aerodromponikve.rs;

– Порталу јавних набавки: www.portal.ujn.gov.rs;

– интернет страници Града Ужица: www.uzice.rs

Начин подношења понуде и рок за подношење понуде:

Рок за подношење понуда је 30 (тридесет) дана од дана објављивања овог јавног позива на Порталу јавних набавки. Благовременом понудом сматраће се понуда приспела на адресу: Јавно предузеће „Аеродром Поникве“ Ужице, ул. Димитрија Туцовића бр. 52, Ужице, до 06.09.2017. год. до 10 часова, без обзира на начин достављања. Понуде се достављају непосредно или путем поште на адресу Јавног предузећа „Аеродром Поникве“ Ужице, ул. Петра Ћеловића бб (зграда Градског развојног центра), Ужице. Понуда приспела по истеку датума и сата одређених у позиву, сматраће се неблаговременом, а Наручилац ће је вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено. Понудa се припрема и подноси у складу са позивом и конкурсном документацијом. Пожељно је да понуђач не издваја из целине делове тендерске документације које сматра непотребним, нити да им мења место. Понуду на оригиналним обрасцима, а састављену према датом упутству, потребно је доставити у фасцикли са механизмом и у затвореној коверти или кутији са назнакомПонуда за ЈН (радови) број 23/2017 „Ограђивање аеродрома и аеродромског комплекса“ – НЕ ОТВАРАТИ“. Уколико понуђач лично доставља понуду, потребно је да је достави у пословним просторијама ЈП „Аеродром Поникве“, ул. Петра Ћеловића бб (зграда Градског развојног центра), 31000 Ужице. На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. Понуђач може да поднесе само једну понуду. Понуду доставити на српском језику. Понуда са варијантама није дозвољена.

Место, време и начин отварања понуда

Отварање понуда обавиће се јавно. Истог дана по истеку рока за подношење понуда, односно 06.09.2017. год. у 10:10 часова уз присуство овлашћених представника понуђача, у пословним просторијама Јавног предузећа „Аеродром Поникве“ Ужице, ул. Петра Ћеловића бб (зграда Градског развојног центра), Ужице. Овлашћени представници понуђача подносе пуномоћје да могу присуствовати отварању понуда, непосредно пре почетка поступка отварања понуда.

Незатворене и неблаговремене понуде неће бити разматране.

Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда

У поступку отварања понуда активно могу учествовати само овлашћени представници понуђача. Представник понуђача дужан је да достави уредно оверено овлашћење за учествовање у отварању понуда.

Рок за доношење одлуке

Одлука о закључењу оквирног споразума у поступку предметне набавке (за све партије) донеће се на основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15), у року од 25 дана од дана отварања понуда.

Лице за контакт: Драгана Алексић, e-mail: dragana.aleksic@aerodromponikve.rs.

Конкурсну документацију можете преузети ОВДЕ.

Питања  и одговоре у вези конкурсне документације 1 можете погледати ОВДЕ

Питања  и одговоре у вези конкурсне документације 2 можете погледати ОВДЕ

Одлуку о обустави поступка можете преузети ОВДЕ,

Обавештење о обустави поступка можете преузети ОВДЕ