Позив за подношење понуда - пружање услуге – Помоћ у кући за старије особе
24/05/2017

Позив за подношење понуда – пружање услуге – Помоћ у кући за старије особе

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД УЖИЦЕ
Градска управа за послове органа града,
општу управу и друштвене делатности
Комисија за јавну набавку
IV број 404-190/2017
24.05.2017. године
У ж и ц е

На основу члана 55. став 1. тачка 2, члана 60. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама (,,Сл.гласник РС“ 124/12, 14/15 и 68/15), и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности IV број 404-190/2017, од 23.05.2017.  године

 

ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПОСЛОВЕ ОРГАНА ГРАДА,

ОПШТУ УПРАВУ И ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ ГРАДА УЖИЦА

Упућује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

1. Подаци о наручиоцу:

Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности града Ужица, ул. Димитрија Туцовића бр. 52, Ужице, позива понуђаче да поднесу писане понуде у складу са условима утврђеним овим позивом и конкурсном документацијом.

Интернет адреса наручиоца: www.uzice.rs

2.Врста наручиоца: Градска управа.

3. Врста поступка јавне набавке: поступак јавне набавке мале вредности.

4. Врста предмета: услуга.

5. Предмет јавне набавке: пружање услуге – Помоћ у кући за старије особе

Назив и и ознака из општег речника набавки: 85312100- дневне услуге у заједници.

6. Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена.

7. Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адреса где је конкурсна документација доступна:

Конкурсна документација може се преузети на Порталу управе за јавне набавке – www.portal.ujn.gov.rs или са сајта наручиоца – www.uzice.rs

8. Начин подношења понуда и рок: Понуде се припремају и подносе у складу са позивом и конкурсном документацијом наручиоца.

Понуде се достављају непосредно или путем поште  у затвореној коверти  на адресу: Градска управа града Ужица, Димитрија Туцовића бр. 52, 31000 Ужице уз напомену «Понуда  за пружање услуге: Помоћ у кући за старије особе, ЈН IV број 404-190/2017 – НЕ ОТВАРАТИ

На полеђини коверте навести назив, седиште, телефон и име особе за контакт.

Понуђач може поднети само једну понуду. Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити може да учествује у више заједничких понуда.

Рок за подношење понуда: 01.06.2017. године до 12,00 часова, без обзира на начин достављања.

Понуде које стигну после наведеног рока сматраће се неблаговременим. Неблаговремене понуде се неће отварати и по окончању поступка отварања биће враћене понуђачу уз повратницу, са назнаком да је иста поднета неблаговремено.

9. Понуда са варијантама није дозвољена.

10. Место, време и начин отварања понуда: Отварање понуда спровешће се последњег дана рока за подношење понуда, тј. 01.06.2017. године у 13,00 часова од стране Комисије за јавну набавку, у просторијама Градске управе града Ужица у Малој сали. Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице.

11. Услови за учествовање представика понуђача у поступку отварања понуда: Представници понуђача  дужни су да  пре почетка јавног отварања понуда предају Комисији за јавну набавку писмено овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда, које је заведено код понуђача, оверено печатом и потписано од стране одговорног  лица понуђача.

12. Понуда мора имати рок важења минимум 30 дана од дана јавног отварања понуда.

13. Рок за доношење одлуке о додели уговора је 10 дана од дана јавног отварања понуда.

14. Љиљана Јовановић, тел. 031 590-154

Вера Вукосављевић, е-маил vera.vukosavljevic@uzice.rs

Славиша Пројевић, е-маил slavisa.projevic@uzice.rs

Конкурсну документацију можете преузети ОВДЕ

Одлуку о додели уговора можете преузети ОВДЕ