Поновљени јавни позив за доделу средстава за доходовне активности за интерно расељена лица док су у расељеништву
22/11/2019

Поновљени јавни позив за доделу средстава за доходовне активности за интерно расељена лица док су у расељеништву

На основу члана 11. Правилника о условима и мерилима за избор корисника, начину рада Комисије и поступку доделе средстава намењених за набавку и доделу робе и материјала за покретање, развој и унапређење доходовних активности у пољопривредној, занатској, услужној или другој области за интерно расељена лица док су у расељеништву, Комисија за доделу средстава за економско оснаживање и  осамостаљивање интерно расељених лица кроз доходовне активности  (у даљем тексту: Комисија),  поново објављује:

                                         

 

Јавни позив

за доделу средстава намењених за набавку и доделу робе и материјала за покретање, развој и унапређење доходовних активности у пољопривредној, занатској, услужној или другој области за интерно расељена лица док су у расељеништву

 

 

I  Комесаријат за избеглице и миграције Републике Србије и град Ужице, обезбедили су средства намењенa за набавку и доделу робе и материјала за покретање, развој и унапређење доходовних активности у пољопривредној, занатској, услужној или другој области за интерно расељена лица док су у расељеништву и бораве на територији града Ужица.

Помоћ се додељује као једнократна и бесповратна и одобрава се у роби и материјалу за покретање, развој и унапређење доходовних активности у пољопривредној, занатској, услужној или другој делатности, у максималном износу до 200.000,00 РСД , по породичном домаћинству Корисника.

Помоћ се додељује  за укупно два Корисника.

 

           II     Услови за избор корисника

 

Подносилац пријаве на јавни позив за доделу Помоћи (у даљем тексту: Подносилац пријаве) и чланови његовог породичног домаћинства треба да испуне следеће услове:

1.                  да је Подносилац пријаве евидентиран као интерно расељено лице/има легитимацију интерно расељеног лица;

2.                  да имају боравиште /  пребивалиште на територији Града, у моменту објављивања јавног позива;

3.                  да нису укључени у неки други програм/пројекат стамбеног збрињавања или побољшање услова живота кроз доходовне активности, у текућој години;

4.                  да нису корисници помоћи у пројектима побољшања услова живота више од три пута (укључујући и овај јавни позив);

5.                  уколико су били корисници помоћи у побољшању услова живота да су исти наменски користили;

6.                  да имају радно способне чланове домаћинства и потребно знање и вештину за покретање, развој и унапређење доходовне активности на коју се односи Помоћ;

7.                  да је активност за коју је Помоћ тражена од значаја за егзистенцију породице;

8.                  да има предуслове за обављање делатности за коју тражи Помоћ:

–  За пољоприведну делатност и сточарство да је власник или закупац земљишта

и/или помоћних објеката;

–  За занатску или услужну делатност да је власник или закупац простора у коме ће

обављати делатност и

–  За друге делатности у складу са делатношћу наведеној у пријави.

 

           III   Потребна документација

Уз пријаву је потребно доставити следеће документе којима се доказује испуњење наведених услова:

1.      Уредно попуњен и потписан образац пријаве;

2.      Фотокопију легитимације интерно расељеног лица (НАПОМЕНА: обавезно за Подносиоца пријаве, а за остале чланове породичног домаћинства уколико су евидентирани као интерно расељено лице);

3.      Фотокопију личне карте за све чланове породичног домаћинства са 16 и више година (очитане, уколико је у питању биометријска лична карта са чипом);

4.      Изјаву оверену код надлежног органа овере да Подносилац пријаве и чланови његовог породичног домаћинства нису укључени у неки други програм/пројекат стамбеног збрињавања или побољшања услова живота кроз доходовне активности, у текућој години;

5.      Доказ о приходима:

–  Потврда о незапослености из Националне службе за запошљавање за незапослене чланове породичног домаћинства регистроване у Националној служби за запошљавање; у случају да се ради о незапосленом члану породичног домаћинства који није регистрован код Националне службе за запошљавање, изјава оверена код надлежног органа којом се потврђује да је Подносилац пријаве незапослен и да нема приходе;

–  Потврда послодавца о висини примања у месецу који претходи месецу подношења пријаве на Јавни позив – за запослене чланове породичног домаћинства;

–  Чек од пензије за месец који претходи месецу објављивања овог Јавног позива или уколико лице не остварује примања по основу пензије – потврда надлежне службе или изјава оверена код надлежног органа да лице не остварује примања по основу пензије у Републици Србији и/или другој држави;

6.      За чланове породичног домаћинства узраста 15 – 26 година – доказ о школовању (потврда надлежне образовне инсистуције о школовању), уколико ови чланови породичног домаћинства нису на школовању – доказе наведене у тачки 5) овог става (докази о приходима);

7.      Доказ за породично домаћинство са дететом са инвалидитетом или сметњама у развоју – Решење Комисије за категоризацију деце или мишљење интер-ресорне комисије за децу са телесним инвалидитетом или сметњама у развоју;

8.      Доказ о смањењу или губитку радне способности или телесном оштећењу – Решење о смањењу или губитку радне способности или телесном оштећењу за члана породице са инвалидитетом;

9.      За једнородитељску породицу прилаже се:

–               потврда о смрти брачног друга;

–               решење надлежног суда о проглашењу несталог лица за умрло;

–               извод из матичне књиге рођених за децу без утврђеног очинства;

–               пресуда о разводу брака или доказ о поверавању малолетног детета или деце (уколико у пресуди о разводу брака није одлучено о поверавању детета, или уколико се ради о ванбрачним партнерима чија је заједница престала да траје), а уз оба доказа потребно је приложити изјаву Подносиоца пријаве оверену код надлежног органа да се Подносилац пријаве непосредно брине о детету и да самостално обезбеђује средства за издржавање, да други родитељ не учествује или недовољно учествује у тим трошковима, а да, у међувремену, Подносилац пријаве није засновао брачну или ванбрачну заједницу;

10.  Потврда претходног послодавца, фотокопија радне књижице или изјава оверена код надлежног органа овере да лице има потребно знање и вештину за покретање, развој и унапређење доходовне активности на коју се односи Помоћ;

11.  Потврда да је Корисник прошао обуку за израду пословних планова или обуку Националне службе за запошљавање;

12.  Доказ да има регистровану делатност;

13.  Доказ да покреће активност:

(1)         да је регистровао и покреће нову активност,

(2)   изјава да покреће активност (ако није регистровао нову активност коју покреће) Докази из става 1. овог члана подносе се у фотокопији, с тим да Комисија за избор корисника може од Подносиоца пријаве на Јавни позив тражити оригинална документа на увид.

Поред доказа наведених у ставу 1. овог члана, Комисија за избор корисника може од Подносиоца пријаве тражити и друге неопходне доказе ради утврђивања чињеница и околности потребних за доношење правилне и законите одлуке.

 

  

 

 

       IV   Мерила за избор корисника

 

Ред првенства за избор Корисника утврђује се на основу броја бодова које Корисник као Подносилац пријаве оствари, а према следећим мерилима:

  • Да активност за коју је Помоћ тражена доприноси побољшању услова

живота породичног домаћинства Корисника                                                  – 10 бодова

  • Да је Корисник прошао обуку за израду пословних планова

или обуку Националне службе за запошљавање                                             – 10 бодова

3)   Да има претходно искуство у обављању активности                                     – 10 бодова

4)   Да поседује знање и вештине за обављање активности                                 – 10 бодова

5)   Да има регистровану делатност                                                                        – 20 бодова

6)   Да покреће активност – Помоћ користи први пут                                           – 20 бодова

Да је корисник  Помоћи – други пут                                                                 – 10 бодова

Да је корисник Помоћи – трећи пут                                                                  –   5 бодова

  • Једнородитељско домаћинство / породица

са дететом / децом до 18 година и/или студентом до 26 година                   – 10 бодова

8)   Жена носилац домаћинства                                                                              – 10 бодова

 

 

 V    Поступак за утврђивање предлога листе Корисника

 

Комисија ће у року од 15 дана од дана истека рока за пријаву размотрити поднете пријаве, извршити потребне провере, по потреби затражити додатну документацију и извршити бодовање.

За пријаве које испуњавају услове врши се провера  навода из пријаве на терену .

У складу са бројем бодова Комисија ће утврдити предлог листе Корисника за доделу помоћи и објавити је на огласним таблама Града Ужица и МЗ „Липа“.

 

VI    Рок за подношење пријава

Рок за подношење пријава траје од 22.новембра 2019.године до 13.децембра 2019.године.

Пријава се подноси у писарници Града Ужица, канцеларија број 12,  приземље зграде.

 

Приложена докумeнта се подносе у фотокопији. Приложени документи, као што су изводи из матичних књига и медицинска документација не смеју бити старији од 6 (шест) месеци.

 

Уколико комисија то затражи оригинал документа се  доставља на увид.

 

 

Број  88-2/19-11

Датум: 22.11.2019.год.

                                                                                                          ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ                                                                                                                       Видоје Дрндаревић

Захтев за бизнис планом можете преузети ОВДЕ.

 

ОВДЕ

Опис

Преузимање

Захтев за бизнис планом