План детаљне регулације "Омладинска"
04/12/2019

План детаљне регулације “Омладинска”

План детаљне регулације “Омладинска” обухвата  део градског центра, простор планираних интервенција (измештање дела  трасе државног пута) и уређење грађевинског земљишта кроз изградњу и урбану обнову.

У граници обухвата Плана налази се грађевинско земљиште (у грађевинском подручју).

Текстуални и графички део плана

Опис

Преузимање

План детаљне регулације "Омладинска"
Текстуални део плана