Plan donošenja opštih akata

Na osnovu člana 80. Statuta grada Užica (“Službeni list grada Užica broj 4/2019) i člana 12. Odluke o o načinu i
postupku učešća građana užica u poslovima grada, na sednici Gradskog veća grada Užica, održanoj __.__. 2019. godine,
usvojen je

PLAN
DONOŠENJA OPŠTIH AKATA GRADA UŽICA
ZA 2019. GODINU

1.
Naziv opšteg akta

Odluka o javnim parkiralištima

Početak izrade opšteg akta
27/03/2019
Rok za slanje predloga

11/04/2019
Predlozi građana
Javna rasprava
Nadležna uprava
GU za infrastrukturu i razvoj
Važeća odluka
Nacrt nove odluke
Izveštaj
2.
Naziv opšteg akta

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o komunalnom uređenju

Početak izrade opšteg akta
27/03/2019
Rok za slanje predloga

11/04/2019
Predlozi građana
Javna rasprava
Nadležna uprava
GU za inspekcijske poslove
Važeća odluka
Nacrt nove odluke
Izveštaj
3.
Naziv opšteg akta

Odluka o uključivanju građana u budžetski proces kroz sprovođenje Akcije „Užički program lokalnog partnerstva“

Početak izrade opšteg akta
27/03/2019
Rok za slanje predloga

11/04/2019
Predlozi građana
Javna rasprava
Nadležna uprava
GU za poslove organa grada
Važeća odluka
/
Nacrt nove odluke
Izveštaj