Odluka o radnom vremenu trgovinskih, zanatskih i ugostiteljskih objekata na teritoriji grada Užica
29/06/2020

Odluka o radnom vremenu trgovinskih, zanatskih i ugostiteljskih objekata na teritoriji grada Užica

Na osnovu člana 80. Statuta grada Užica („Službeni list grada Užica“ broj 4/19, Gradsko veće grada Užica, na sednici održanoj 29.06.2020.godine donelo je

 

O  D  L  U  K  U

O RADNOM VREMENU UGOSTITELJSKIH OBJEKATA  NA  TERITORIJI  GRADA  UŽICA

 

Član 1.

Ograničava se radno vreme ugostiteljskih objekata na teritoriji grada Užica do 22 časa u vreme trajanja pojačane opasnosti od korona virusa.

Član 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primenjuje se počev od 30.06.2020. godine.

Član 3.

Ovu Odluku objaviti u „Službenom listu grada Užica“.

 

R e p u b l i k a   S r b i j a
GRAD UŽICE
Gradsko veće
III broj 06-31/20-2
29.06.2020. godine
Užice, Dimitrija Tucovića 52

 

PREDSEDAVAJUĆI GRADSKOG VEĆA

Gradonačelnik

Tihomir Petković