Одлука о радном времену трговинских, занатских и угоститељских објеката на територији града Ужица
29/06/2020

Одлука о радном времену трговинских, занатских и угоститељских објеката на територији града Ужица

На основу члана 80. Статута града Ужица (“Службени лист града Ужица” број 4/19, Градско веће града Ужица, на седници одржаној 29.06.2020.године донело је

 

О  Д  Л  У  К  У

О РАДНОМ ВРЕМЕНУ УГОСТИТЕЉСКИХ ОБЈЕКАТА  НА  ТЕРИТОРИЈИ  ГРАДА  УЖИЦА

 

Члан 1.

Ограничава се радно време угоститељских објеката на територији града Ужица до 22 часа у време трајања појачане опасности од корона вируса.

Члан 2.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а примењује се почев од 30.06.2020. године.

Члан 3.

Ову Одлуку објавити у “Службеном листу града Ужица”.

 

Р е п у б л и к а   С р б и ј а
ГРАД УЖИЦЕ
Градско веће
III број 06-31/20-2
29.06.2020. године
Ужице, Димитрија Туцовића 52

 

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ГРАДСКОГ ВЕЋА

Градоначелник

Тихомир Петковић