Obaveštenje zagađivačima o Lokalnom registru izvora zagađivanja
06/03/2019

Obaveštenje zagađivačima o Lokalnom registru izvora zagađivanja

Obaveštenje o obavezi godišnjeg izveštavanja za lokalni registar izvora zagađivanja

 

Obaveštavamo sva privredna društva, druga pravna lica i preduzetnike, čije aktivnosti dovode do zagađivanja životne sredine, u smislu emisija zagađujućih materija u vazduh, vodu i tlo, kao i generisanja otpada da su, u skladu sa članom 75, stav 5, Zakona o zaštiti životne sredine („Službeni glasnik RS“ br.135/04, 36/09, 36/09 – dr.zakon, 72/09 – dr. zakon, 43/11 – odluka US i 14/16, 76/2018 i 95/2018), u obavezi da Gradu Užicu, Gradskoj upravi za urbanizam, izgradnju i imovinsko pravne poslove, Odeljenju za zaštitu životne sredine i održivi razvoj, dostave podatke o zagađujućim materijama koje se emituju u životnu sredinu, radi unosa u Lokalni registar izvora zagađivanja, na način i u rokovima utvrđenim zakonom.

Pravna lica koja ispunjavaju uslove o minimalnim graničnim vrednostima kapaciteta za određenu privrednu delatnost, kako je navedeno u Prilogu 1. – Lista 2. – Spisak delatnosti i minimalne granične vrednosti za izveštavanje za lokalne registre izora zagađivanja – Pravilnika o metodologiji za izradu nacionalnog i lokalnog registra izvora zagađivanja, kao i metodologiji za vreste, načine i rokove prikupljanja podataka („Službeni glasnik RS“ br.91/10 i 10/13 i 98/16), u obavezi su da postupaju u skladu sa Pravilnikom i Odeljenju dostave podatke o izvorima zagađivanja, vrstama, količinama, načinu i mestu ispuštanja zagađujućih materija u vazduh, vode i zemljište, kao i o količinama, vrsti, sastavu i načinu tretmana i odlaganja otpada, radi unosa u Lokalnom registru izvora zagađivanja.

Podatke za period od 1.januara do 31.decembra 2018.godine potrebno je dostaviti Odeljenju za zaštitu životne sredine i održivi razvoj, najkasnije do 31.marta 2019.godine, na propisno i kompletno popunjenim, overenim i potpisanim obrascima, u štampanoj formi, na adresu:

Grad Užice
Gradska urava za urbanizam, izgradnju i imovinsko pravne poslove
Odeljenje za zaštitu životne sredine i održivi razvoj
Ul. Dimitrija Tucovića br.52
31.000 Užice,
i u elektronskoj formi na E-mail: marija.kutlesic@uzice.rs

Privredna društva, druga pravna lica i preduzetnici koji prema proceni odgovornog lice, a na osnovu klasifikacije prema Listi 2., iz Priloga 1. – Pravilnika, nisu u obavezi da dostave podatke o izvorima zagađivanja  radi unosa u Lokalni registar izvora zagađivanja, potrebno je da Odeljenju o tome dostave potpisanu i overenu Izjavu.

Obrasci za Lokalni registar izvora zagađivanja:

  1. Obrazac br.1. – Opšti podaci o izvoru zagađivanja;
  2. Obrazac br.2. – Emisije u vazduh;
  3. Obrazac br.3. – Emisije u vode;
  4. Obrazac br.4. – Emisije tlo;
  5. Obrazac br.5. – Upravljanje otpadom.