Обавештење о решењу носиоца пројекта Снежана Цвијовић, Ул. Тврдићи бб, Пожега
18/03/2020

Обавештење о решењу носиоца пројекта Снежана Цвијовић, Ул. Тврдићи бб, Пожега

ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ, ИЗГРАДЊУ И ИМОВИНСКО ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е   О   Р Е Ш Е Њ У

 

Обавештава се јавност, заинтересовани органи и организације да је на захтев носиоца пројекта – Снежана Цвијовић, Тврдићи бб, 31210 Пожега, спроведен поступак одлучивања о потреби процене утицаја затеченог стања на животну средину за пројекат: „Прехрамбена продавница и магацин готових производа са расхладном комором“, који се налази на кат. парцели бр. 1569/2 КО Рибашевина, у Рибашевини, Град Ужице.

У спроведеном поступку је донето решење број VI 502-04/20 од  17.марта 2020. године да за напред наведени пројекат: није потребна процена утицаја затеченог стања на животну средину за  пројекат: Прехрамбена продавница и магацин готових производа са расхладном комором“.

Увидом у захтев, достављене прилоге уз захтев и Уредбу о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину, утврђено је да за напред наведени пројекат није потребна израда Студије о процени утицаја затеченог стања на животну средину.  У процесу разматрања захтева и увиђајем на лицу места ова Градска Управа је приликом одлучивања посебно узела у обзир и то да увидом у постојећу планску документацију предметни објекти испуњавају претходне услове за озакоњење које предвиђа члан 8. Закона о озакоњењу објеката („Сл. гласник РС“, 96/15 и 83/18), а количина расхладног флуида у инсталацијама је испод 10 тона расхладног флуида у систему (према подацима из захтева за одлучивање, у хладњачи се као расхладни средство користи фреон Р404А, капацитета  у тунелу 60 кг, а у комора 40 кг).

Представници заинтересоване јавности могу извршити увид у решење у од 09,00 до 15,00 часова, у канцеларији  Oдељења за заштиту животне средине и одрживи развој, на 2 другом спрату зграде Градског развојног центра, улица Петра Ћеловића бб. у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.

Решење можете погледати ОВДЕ