Обавештење о решењу носиоца пројекта Град Ужице, Ул. Димитрија Туцовића бр.52
17/03/2020

Обавештење о решењу носиоца пројекта Град Ужице, Ул. Димитрија Туцовића бр.52

ГРАД УЖИЦЕ
ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ, ИЗГРАДЊУ И ИМОВИНСКО ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ
Датум: 16.03.2020.год.

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О РЕШЕЊУ

 

Обавештава се јавност,заинтересовани органи и организације да је на захтев носиоца пројекта  Град Ужице, ул. Димитрија Туцовића бр.52, мат. бр. 07157983, ПИБ: 101503055 (инвеститора ЈКП “Водовод“, ул. Хероја Луна 2, 31000 Ужице) спроведен поступак одлучивања о потреби процене утицаја на животну средину за пројекат: «Изградње потисног цевовода за дистрибуцију воде од резервоара Пора 1 до резервоара Пора 2 у дужини од приближно 1075 метара», у Ужицу, на кат. парцелама бр. 1746/1, 1746/2, 1745/1, 1746/3, 5532, 1954, 12058, 586/1, 587, 1757  и 1746/4 све КО Ужице, град Ужице.

У спроведеном поступку је донето решење број VI 502-05/20  од  12.марта 2020. године да за напред наведени пројекат није потребна израда Студије о процени утицаја на животну средину за дати пројекат.

Пројекат: „Изградња потисног цевовода за дистрибуцију воде од резервоара Пора 1 до резервоара Пора 2 у дужини приближно 1075 метара“, налази се на Листи II тачка 12. Инфраструктурни пројекти, подтачка 9. Објекти за јавно водоснадбевање – транспорт воде за пиће (према критеријумима за одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја на животну средину – сви пројекти) – Уредбе о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину («Сл.гласник РС», број 114/2008). Предметни пројекат спада у пројекте са малим утицајем на животну средину и малом вероватноћом значајних негативних утицаја на животну средину. Могуће непријатности за локално становништво се могу јавити током извођења грађевинских радова на постављању потисног цевовода. Након изградње потисног цевовода носилац пројекта и инвеститор имају обавезу да терен врате у првобитно стање.

Представници заинтересоване јавности могу извршити увид у решење у од 09,00 до 15,00 часова, у канцеларији  Oдељења за заштиту животне средине и одрживи развој, на 2 другом спрату зграде Градског развојног центра, улица Петра Ћеловића бб. у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења. Обавештење се објављује на  основу чл.10. став 4., а у вези са чл. 29. Закона о процени утицаја на животну средину («Службени гласник» РС бр.134/04 и 36/09). Решење можете погледати ОВДЕ.