Обавештење о решењу - „ЗИП УНИВЕРЗАЛ“ доо
25/05/2017

Обавештење о решењу – „ЗИП УНИВЕРЗАЛ“ доо

ГРАД УЖИЦЕ
Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове
Одељење за заштиту животне средине и одрживи развој
Улица Димитрија Туцовић бр.52
тел. 031/592-422
факс: 031/513-469

На  основу чл.10. став 4. и 7., а у вези са чл.29. Закона о процени утицаја на животну средину («Службени гласник » РС бр.134/04 и 36/09) даје следеће:

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е   О   Р Е Ш Е Њ У

Обавештава се јавност, заинтересовани органи и организације да је на захтев носиоца  пројекта – предузеће за производњу и промет „ЗИП УНИВЕРЗАЛ“ доо, 31311 Бела Земља, Алено брдо, ПИБ 101783527,  град Ужице, спроведен поступак одлучивања о потреби процене утицаја затеченог стања на животну средину за пројекат: «Производно – складишни објекат за производњу намештаја по мери», који се налази  на локацији на Белој Земљи, на кат. парцели бр. 100, КО Дријетањ, у Ужицу.

 

У спроведеном поступку је донето решење број ВИ 502-14/17 од 23.маја 2017. године да за напред наведени пројекат: «Производно – складишни објекат за производњу намештаја по мери, односно по захтеву купца», није потребна израда Студије о процени утицаја на животну средину.

У складу са чланом 10. став 6. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, бр. 135/04 и 36/09) и Упутству о минималним условима за заштиту животне средине издатих од стране надлежног Министарства, утврђују се минимални услови заштите животне средине, које је носилац пројекта обавезан да спроведе.

Донето решење се заснива на анализи захтева носиоца пројекта и података о локацији, карактеристикама и могућим утицајима пројекта на животну средину, при чему су узети у обзир прописани критеријуми за пројекте наведене у Листи ИИ  – Уредбе о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину („Службени гласник Републике Србије”, број 114/08).

Представници заинтересоване јавности могу извршити увид у решење у од 09,00 до 15,00 часова,  у канцеларији  Одељења за заштиту животне средине и одрживи развој, на 2 другом спрату зграде Градског развојног центра, Градске управе за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове – града Ужица, улица Петра Ћеловића бб. у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.