Обавештење о пријему захтева носиоца пројекта "Рад-Рашо" д.о.о
25/06/2020

Обавештење о пријему захтева носиоца пројекта “Рад-Рашо” д.о.о

ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ, ИЗГРАДЊУ И ИМОВИНСКО ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

Број: 504-2/19

Датум: 24.06.2020.год.

 

На  основу  члана 68 став 1. тачка 1. и члана 69. Закона о управљању отпадом („Службени гласник Републике Србије”, број 36/09 , 88/10, 14/16 и 95/18 – др.закон)  даје следеће:

 

Обавештење  о  пријему  Захтева за измену и допуну  

Решења о издавању интегралне дозволе за складиштење и механички третман  неопасног отпада

 

Оператер постројења «РАД-РАШО» ДОО, ул. Дубоки Поток бб, ПИБ 100600885, МБ 06285597, шифра делатности 3832 – поновна употреба разврстаних материјала, је дана 15. јуна 2020. године поднео Градској управи за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове, Одељењу за заштиту животне средине и одрживи развој – захтев VI број 504-02/19 за измену и допуну интегралне дозволе за складиштење и мехнички  третман неопасног отпада који се налази на кат. парцели бр. 4182/1 КО Севојно, у ул.Драгачевска бб., на територији града Ужица. Захтев за измену интегралне дозволе за неопасан отпад поднет је због измене и допуне Решења, регистарски број дозоле 13, издато под бројем VI 504-02/19 од  03. септембра 2019.године. Дозвола се допуњује у делу који се односи на Тачку В, подтачка 4.4. идентификацију отпада према врсти, количини и својстима.

Увид у садржину захтева и поднету документацију можете извршити сваког радног дана од 09,00 до 15,00 часова,  у канцеларији Oдељења за заштиту животне средине и одрживи развој, на другом спрату зграде – Градског развојног центра, улица Петра Ћеловића бб. у Ужицу. Заинтересована јавност може доставити своја мишљења и предлоге у року од десет дана од дана објављивања овог обавештења.