Обавештење о постављању станице за праћење квалитета ваздуха
19/04/2018

Обавештење о постављању станице за праћење квалитета ваздуха

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД УЖИЦЕ
Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско правне послове
Одељење за заштиту животне средине и одрживи развоја

 

СТАНИЦА ЗА ПРАЋЕЊЕ КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА

 У парку испред Градске библиотеке у Ужицу, Град Ужице и Завод за јавно здравље Ужице успоставили су стално мерно место за праћење суспендованих честица ПМ10.

Напомена:

Суспендованим  честицама назива се велики број различитих материја, које се састоје од ситних чврстих честица или мањих течних капљица присутних у атмосфери. То је комплексна мешавина органских и неорганских материја различитог хемијског састава. Њих чине: честице пореклом из дизел мотора, летећи пепео, минерална прашина (пореклом из угља, азбеста, кречњака, цемента), честице флуорида, метална прашина и металне паре, пигменти боја, остаци пестицида у виду измаглице, дим, чађ и др. Подела суспендованих честица на грубе, фине и ултрафине важна је са аспекта њихове могућности продирања у периферне делове плућа, дужине задржавања у ваздуху, као и домета (домет најситнијих честица је преко 1000 km).

Узорковање PМ10 честица врши се уређајем Sven Leckel MV6.

Сва мерења, обраду и анализу података, проверу валидности резултата добијених мерењем и/или узимањем узорака и интерпретацију резултата, врши овлашћено правно лице које је акредитовано као лабораторија за испитивање, односно које испуњава прописане стандарде и акредитоване методе за мерење свих загађујућих материја и које поседује дозволу надлежног министарства да врши мониторинг квалитата ваздуха.