Obaveštenje o podnetom zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu
17/05/2018

Obaveštenje o podnetom zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu

 

 

GRAD UŽICE
Gradska uprava za urbanizam, izgradnju i imovinsko-pravne poslove
Odeljenje za zaštitu životne sredine i održivi razvoj
Ulica Dimitrija Tucović br.52
tel. 031/592-422; faks: 031/513-469

 

Na  osnovu čl.10.,a u vezi sa čl. 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu                («Službeni glasnik » RS br.134/04 i 36/09) daje sledeće:

OBAVEŠTENJE

Nosilac projekta „Prvi Partizan“ AD Užice, matični/registracioni broj: 07219601, PIB: 100599056, ul. Miloša Obrenovića br.2, Užice, podneo je zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za projekat: „Rekonstrukcija suterena hale za proizvodnju mesinganih elemenata“, bruto površine 2.432 m2, koja se nalazi na kat. parceli br. 9836/38, u ul. Miloša Obrenovića br.2, u Krčagovu, Grad Užice.

Uvid u sadržinu zahteva i podnetu dokumentaciju možete izvršiti svakog radnog dana od 09,00 do 15,00 časova,  u kancelariji  Odeljenja za zaštitu životne sredine i održivi razvoj, na drugom spratu zgrade Gradskog razvojnog centra, Gradske uprave za urbanizam, izgradnju i imovinsko-pravne poslove – grada Užica, ulica Petra Ćelovića bb., Grad Užice.

Rok za javni uvid i dostavljanje mišljenja o zahtevu nosioca projekta je 10 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja u lokalnom listu, oglasnoj tabli Gradske uprave Užice ili na sajtu Grada Užica.