Обавештење о поднетом захтеву за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину носиоца пројекта "Теленор" доо
19/02/2020

Обавештење о поднетом захтеву за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину носиоца пројекта “Теленор” доо

ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ, ИЗГРАДЊУ И ИМОВИНСКО ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ
VI број 502-3/20
Датум: 21.02.2020.год.

 

На основу чл. 20., а у вези са чл. 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, бр. 135/04), каo и на основу члана 115. Закона о општем управном поступку („Сл. гласник РС“, бр. 18/16), даје следеће:

О  Б  А  В  Е  Ш  Т  Е  Њ  Е

Обавештава се јавност, заинтересовани органи и организације да је носилац пројекта „ТЕЛЕНОР“ ДОО, ул. Омладинских бригада 90, ПИБ: 104318304, МБ 20147229,  11070 Нови Београд, поднео захтев за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину за пројекат: „Изградње антенског стуба са радио базном станицом мобилне телефоније oзнаке Ужице 16“ која се планира на кат. парцели бр. 7847 К.О. Ужице, на Старом Граду, у ул. Сердара Мићића бр.77, на територији Града Ужица.

У складу са чл. 3. став 1. Правилника о поступку јавног увида, презентацији и јавној расправи о Студији о процени утицаја на животну средину («Сл.гласник РС», бр. 69/05), увид у поднету Студију се може извршити  у канцеларији  Oдељења за заштиту животне средине и одрживи развој, на 2 (другом) спрату зграде Градског развојног центра, улица Петра Ћеловића бб.

У складу са чл. 4. став 2. и  чл. 6. наведеног Правилника, примедбе и мишљења на Студију се подносе у писаном облику за време трајања јавног увида и достављају Градској управи, Одељењу за заштиту животне средине и одрживи развој, преко писарнице Града Ужица, канцеларија бр.9, у ул. Д.Туцовића бр. 52 или путем Поште.

У складу са чл. 20. став 3. Закона о процени утицаја на животну средину и са чл. 5. наведеног Правилника, дана 17. марта 2020. године, са почетком у 13,00 часова биће одржана јавна расправа и презентација предметне Студије у сали Градског развојног центра («Тренинг  сала»), у ул. Петра Ћеловића бб., Град Ужице.

Студију о процени утицја на животну средину РБС мобилне телефоније Ужице 16 и нетехнички краћи приказ предметне Студије можете погледати овде:

Студија о процени утицаја на животну средину РБС мобилне телефоније Ужице 16

Нетехнички краћи приказ предметне студије