Obaveštenje o podnetom zahtevu nosioca projekta "Telenor" doo
22/05/2020

Obaveštenje o podnetom zahtevu nosioca projekta „Telenor“ doo

GRADSKA UPRAVA ZA URBANIZAM,
IZGRADNJU I IMOVINSKO PRAVNE POSLOVE
VI Broj: 502-3/20
Datum: 21.05.2020.god.

 

Na osnovu čl. 20., a u vezi sa čl. 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“, br. 135/04), kao i na osnovu člana 109. i 115. Zakona o opštem upravnom postupku („Sl. glasnik RS“, br. 18/16), daje sledeće:

 

O  B  A  V  E  Š  T  E  NJ  E

 

Obaveštava se javnost, zainteresovani organi i organizacije da je nosilac projekta „TELENOR“ DOO, ul. Omladinskih brigada 90, PIB: 104318304, MB 20147229,  11070 Novi Beograd, podneo zahtev za davanje saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu dana 10. februara 2020 god. za projekat: „Izgradnje antenskog stuba sa radio baznom stanicom mobilne telefonije oznake Užice 16“ na kat. parceli br. 7847 K.O. Užice, na Starom Gradu, u ul. Serdara Mićića br.77, na teritoriji Grada Užica.

U skladu sa čl. 3. stav 1. Pravilnika o postupku javnog uvida, prezentaciji i javnoj raspravi o Studiji o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl.glasnik RS», br. 69/05), uvid u podnetu Studiju se može izvršiti  u roku od 20 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja u kancelariji Odeljenja za zaštitu životne sredine i održivi razvoj, na 2 (drugom) spratu zgrade Gradskog razvojnog centra, ulica Petra Ćelovića bb. u Užicu.

U skladu sa čl. 4. stav 2. i  čl. 6. navedenog Pravilnika, primedbe i mišljenja na Studiju se podnose u pisanom obliku za vreme trajanja javnog uvida i dostavljaju Gradskoj upravi, Odeljenju za zaštitu životne sredine i održivi razvoj, preko pisarnice Grada Užica, kancelarija br.9, u ul. D.Tucovića br. 52 ili putem Pošte. U skladu sa čl. 20. stav 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu i sa čl. 5. navedenog Pravilnika, dana 16. juna 2020. godine, sa početkom u 12,00 časova biće održana javna rasprava i prezentacija predmetne Studije u Skupštinskoj sali grada Užica, u ul. Dimitrija Tucovića br.52, Grad Užice.

Javna rasprava i prezentacija predmetne Studije je već bila zakazana za 17. marta 2020. godine, sa početkom u 13,00 časova, međutim u  skladu sa Odlukom o uvođenju vanrednog stanja u Republici Srbiji, a  u skladu sa Ustavom Republike Srbije o zabrani javnog okupljanja  u  zatvorenim prostorima,  javnu rasprava i prezentaciju predmetne Studije smo odložili.

Materijal za javni uvid možete preuzeti OVDE

Opis

Preuzimanje

Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu bazne stanice mobilne telefonije
Netehnički kraći prikaz Studije o proceni uticaja na zaštitu životne sredine bazne stanice mobilne telefonije