Obaveštenje o podnetom zahtevu nosioca projekta "Telekom Srbija" a.d.
22/05/2020

Obaveštenje o podnetom zahtevu nosioca projekta „Telekom Srbija“ a.d.

GRADSKA UPRAVA ZA URBANIZAM,
IZGRADNJU I IMOVINSKO PRAVNE POSLOVE
VI Broj: 502-8/20
Datum: 20.05.2020.god.

 

Na osnovu člana 20, a u vezi sa čl. 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“, br. 135/04), kao i na osnovu člana 109. i 115.Zakona o opštem upravnom postupku („Sl. glasnik RS“, br. 18/16), daje sledeće:

 

O  B  A  V  E  Š  T  E  NJ  E

Obaveštava se javnost, zainteresovani organi i organizacije da je nosilac projekta preduzeće «Telekom Srbija» A.D., ul.Takovska br.2, Beograd, podneo zahtev za davanje saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu za projekat rekonstrukcije i dogradnje radiobazne stanice mobilne telefonije oznake «UE – Krčagovo» koja se planira na krovu Zdravstvenog centra «Užice», na adresi u ul. Miloša Obrenovića br. 17, na kat.parceli br. 10636, KO Užice, grad Užice.

U skladu sa čl. 3. stav 1. Pravilnika o postupku javnog uvida, prezentaciji i javnoj raspravi o Studiji o proceni uticaja na životnu sredinu (“Sl.glasnik RS”, br. 69/2005), uvid u podnetu Studiju se može izvršiti u roku od 20 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja u kancelariji Odeljenja za zaštitu životne sredine i održivi razvoj, na 2 (drugom) spratu zgrade Gradskog razvojnog centra, ulica Petra Ćelovića bb. u Užicu.

U skladu sa čl. 4. stav 2. i čl. 6. navedenog Pravilnika,  primedbe i mišljenja na Studiju se podnose u pisanom obliku za vreme trajanja javnog uvida i dostavljaju navedenoj Gradskoj upravi, Odeljenju za zaštitu životne sredine i održivi razvoj, preko pisarnice Grada Užica, kancelarija br.9, u ul. D.Tucovića br. 52 ili putem Pošte.

U skladu sa čl. 20. stav 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu  i čl. 5. navedenog Pravilnika dana 15. juna 2020. godine, sa početkom u 12,00 časova, biće održana javna rasprava i prezentacija predmetne Studije u Skupštinskoj sali grada Užica, u ul. Dimitrija Tucovića br.52, Grad Užice. Javna rasprava se mora održati u skladu sa instrukcijama  Vlade Republike Srbije i merama kriznog štaba formiranog zbog uvođenja vanrednog stanja.

Materijal za javni uvid možete preuzeti OVDE

Opis

Preuzimanje

Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu RBS mobilne telefonije Užice 16 i netehnički kraći prikaz