Obaveštenje o podnetom zahtevu nosioca projekta "Nebos" d.o.o.
23/06/2020

Obaveštenje o podnetom zahtevu nosioca projekta „Nebos“ d.o.o.

GRADSKA UPRAVA ZA URBANIZAM, IZGRADNJU I IMOVINSKO PRAVNE POSLOVE
VI Broj: 502-06/2020.
Datum: 12.06.2020.god.

 

                                      OBAVEŠTENJE O JAVNOJ RASPRAVI

 

 Obaveštava se javnost i zainteresovani organi i organizacije da je nosilac projekta, preduzeće „Nebos“ d.o.o. podnelo Ministarstvu zaštite životne sredine Zahtev za saglasnost na ažuriranu Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta skladištenja i mehaničkog tretmana opasnog otpada (olovni akumulatori i baterije, nikl – kadmijum baterije i akumulatori, elektrolit iz baterija i akumulatora, kablovi koji sadrže ulje, katran od uglja i dr. opasne materije, izolacioni materijal sa azbestom i dr. izolacioni materijal koji sadrži opasne materije, kao i električna i elektronska oprema koja sadrži opasne materije), na k.p. 5650 (ranije 4635/5) KO Sevojno, Grad Užice, zaveden pod brojem 353-02-2701/2019-03.

 U skladu sa članom 3. Stav 1. Pravilnika o postupku javnog uvida, prezentaciji i javnoj raspravi o Studiji o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. Glasnik R. Srbije» broj 69/05), uvid u podnetu Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu se može izvršiti u prostorijama Ministarstva zaštite životne sredine, Omladinskih brigada br. 1, soba 426, svakog radnog dana od 11 do 14 časova, kao i na službenom sajtu ministarstva.

Zainteresovana javnost može da izvrši uvid u sadržinu predmetne Studije svakog radnog dana i u prostorijama Grada Užica, u roku od 20 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja. U skladu sa članom 4. stav 2. i sa članom 6. gore pomenutog pravilnika, primedbe i mišljenja na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu se podnose u pisanom obliku i dostavljaju Ministarstvu zaštite životne sredine, ul. Omladinskih brigada 1, Novi Beograd.

Javna rasprava i prezentacija predmetne Studije biće održana u prostorijama Grada Užica, dana 03.07.2020. godine sa početkom u 1200 časova, na način kako je to propisano u skladu sa instrukcijama Vlade Republike Srbije i kriznog štaba zbog uvođenja vanrednog stanja, a po pitanju korišćenja sredstava zaštite i socijalne distance prisutnih na javnoj raspravi, koja se održava u zatvorenom prostoru.

 Obaveštenje se objavljuje na osnovu čl. 20. stav 1,  a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. Glasnik R.Srbije» broj 135/04, 36/09), kao i na osnovu člana 115. Zakona o opštem upravnom postupku («Sl. Glasnik RS» broj 18/2016).