Obaveštenje o podnetom zahtevu nosioca projekta "Jupiter trgovina" doo Užice
10/07/2019

Obaveštenje o podnetom zahtevu nosioca projekta „Jupiter trgovina“ doo Užice

 

GRAD UŽICE
Gradska uprava za urbanizam, izgradnju i imovinsko-pravne poslove
Odeljenje za zaštitu životne sredine i održivi razvoj
Ulica Dimitrija Tucović br.52
tel. 031/592-422, faks: 031/513-469

 

Na  osnovu čl.10. stav 1. i 2., a u vezi sa čl. 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Službeni glasnik» RS br.134/04 i 36/09) daje sledeće:

O B A V E Š T E NJ E

 

Nosilac projekta «JUPITER TRGOVINA» DOO UŽICE, ul. Jelovogorska br.30, matični broj 20965614, PIB 108271961, podneo je zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za projekat: «Samouslužna autoperionica montažnog tipa sa četiri mesta za pranje i dva mesta za usisavanje automobila» koja se planira u ul. Međaj,  na kat. parceli broj 8496/4 KO Užice, Grad Užice.

Uvid u sadržinu zahteva i podnetu dokumentaciju možete izvršiti svakog radnog dana od 09,00 do 15,00 časova,  u kancelariji  Odeljenja za zaštitu životne sredine i održivi razvoj, na drugom spratu zgrade Gradskog razvojnog centra, ulica Petra Ćelovića bb., Grad Užice.

Rok za javni uvid i dostavljanje mišljenja o zahtevu nosioca projekta je 10 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja u lokalnom listu, oglasnoj tabli Gradske uprave Užice ili na sajtu Grada Užica.