Обавештење о поднетом захтеву носиоца пројекта ГУЛИ-ГУЛИ доо
30/12/2019

Обавештење о поднетом захтеву носиоца пројекта ГУЛИ-ГУЛИ доо

ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ, ИЗГРАДЊУ И ИМОВИНСКО ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ
VI број: 502-36/19

 

На  основу члана 28., а у вези са чл. 29. Закона о процени утицаја на животну средину          («Службени гласник » РС бр.134/04 и 36/09) даје следеће:

ОБАВЕШТЕЊЕ

 

Носилац пројекта  «Гули-Гули» д.о.о. Севојно, ул. Драгачевска бб, Ужице, поднео је захтев за одлучивање о потреби ажурирања Студије о процени утицаја на животну средину пројекта складиштење и механички третман неопасног отпада на кат. парцели бр. 4177 КО Севојно, који се налази у ул. Драгачевска бб, Севојно, на територији града Ужица. Захтев се подноси из разлога озакоњења пословних објеката, због проширења капацитета складишног простора.

Увид у садржину захтева и поднету документацију можете извршити сваког радног дана од 09,00 до 15,00 часова,  у канцеларији  Oдељења за заштиту животне средине и одрживи развој, на другом спрату зграде Градског развојног центра, улица Петра Ћеловића бб., Град Ужице.

Рок за јавни увид и достављање мишљења о захтеву носиоца пројекта је 10 дана од дана објављивања овог обавештења у локалном листу, на огласној табли Градске управе Ужице или на сајту Града Ужица.