Обавештење о поднетом захтеву носиоца пројекта "Гули-Гули" доо
14/01/2020

Обавештење о поднетом захтеву носиоца пројекта “Гули-Гули” доо

ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ, ИЗГРАДЊУ И ИМОВИНСКО ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ
VI БРОЈ 502-36/19

 

На  основу члана 28., а у вези са чл. 29. Закона о процени утицаја на животну средину          («Службени гласник » РС бр.134/04 и 36/09) даје следеће:

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 

Носилац пројекта  «Гули-Гули» д.о.о. Севојно, ул. Драгачевска бб, Ужице, поднео је захтев за одлучивање о потреби ажурирања Студије о процени утицаја на животну средину за пројекат складиштења и механичког третмана неопасног отпада на кат. парцели бр. 4177 КО Севојно, који се налази у ул. Драгачевска бб, Севојно, на територији града Ужица.

У спроведеном поступку је донето решење број VI 502-36/19  од 08. јануара 2020. године да за напред наведени пројекат није потребно ажурирати постојећу Студију о процени утицаја на животну средину.

Носилац пројекта је на предметној локацији већ успоставио делатност управљања неопасним отпадом и поседује Решење од 27.11.2011.год којим је дата сагласност на предметну Студију о процени утицаја затечног стања на животну средину пројеката складиштење и механички третман неопасног отпада. Може се закључити да се накнадном изградњом нових пословних објеката: хале 143 м2 и надстршнице 155 м2, не очекују тешкоће при редовном раду предметног пројека јер је локација комплетно опремљена за обављање предметне делатности и задовољава све стандарде  који се тичу критеријума заштите и мониторинга животне средине.

Представници заинтересоване јавности могу извршити увид у решење и доставити своје мишљење  од 09,00 до 15,00 часова, у канцеларији  Oдељења за заштиту животне средине и одрживи развој, на 2 другом спрату зграде Градског развојног центра, улица Петра Ћеловића бб.  у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења. Решење можете погледати ОВДЕ.