Обавештење о поднетом захтеву носиоца пројекта Град Ужице
24/02/2021

Обавештење о поднетом захтеву носиоца пројекта Град Ужице

ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ, ИЗГРАДЊУ И
ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ
VI Број:502-04/21
Датум: 24.02.2021.год.

 

На основу чл.10. став 1. и 2., а у вези са чл. 29. Закона о процени утицаја на животну средину («Службени гласник» РС бр.134/04 и 36/09)  даје следеће:

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 

Носилац пројекта –  Град Ужице, ул. Димитрија Туцовића бр.52, мат. бр. правног лица 07157983, ПИБ: 101503055, Ужице, поднео је овом Одељењу – Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за пројекат: „Изградња фекалне канализације у насељу Турица у Ужицу преко  кат. парцела бр. 12103, 12101, 12049, 12095/1, 7549/1, 7550, 7549/2, 7708/1, 7552/1, 7552/2 све КО Ужице, Ужице и објекта фекалне црпне станице на кат. парцели бр. 7709 КО Ужице, у Ужицу.

Увид у садржину захтева и поднету документацију можете извршити сваког радног дана од 09,00 до 15,00 часова,  у канцеларији  Oдељења за заштиту животне средине и одрживи развој, на 2 (другом) спрату зграде Градског развојног центра, у улици Петра Ћеловића бб. у Ужицу.

Рок за јавни увид и достављање мишљења о захтеву носиоца пројекта је 10 дана од дана објављивања овог обавештења у локалном листу, на огласној табли Градске управе Ужице или на сајту Града Ужица.