Обавештење о поднетом захтеву носиоца пројекта "ЕНТЕКО" Д.О.О.
22/06/2021

Обавештење о поднетом захтеву носиоца пројекта “ЕНТЕКО” Д.О.О.

ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ,

ИЗГРАДЊУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ

VI број 502-13/21- VI

18.06.2021.год;

 

На основу чл.12. и чл. 28, а у вези са чл. 29. Закона о процени утицаја на животну средину ( «Службени гласник » РС бр.134/04 и 36/09), даје следеће:

 

                      ОБАВЕШТЕЊЕ

 

Носилац пројекта – предузеће „ЕНТЕКО“ д.о.о., Ужице, ул. Вуколе Дабића бр.1, поднео је захтев за одређивање обима и садржаја за ажурирање Студије о процени утицаја на животну средину за пројекат: „Изградња станице за снадбевање горивом и ТНГ-ом, са продајним објектом „Дријетањ“, на кат. парцели бр. 108/1 КО Дријетањ – Бела Земља, у Ужицу. Носилац пројетка је већ добио сагласност на Студију (VI број 502-04/14-04 од 24.04.2014.год.), а како није приступио реализацији наведеног пројекта у року од две године од дана пријема одлуке о давању сагласности на Студију, носилац пројекта је поднео захтев за ажурирање постојеће Студије, а у складу са чл. 28.Закона о процени утицаја на животну средину.

Увид у садржину захтева и поднету документацију можете извршити сваког радног дана од 09,00 до 15,00 часова,  у канцеларији  Oдељења за заштиту животне средине и одрживи развој, на другом спрату зграде Градског развојног центра, улица Петра Ћеловића бб., Град Ужице.

Рок за јавни увид и достављање мишљења о захтеву носиоца пројекта је 15 дана од дана објављивања овог обавештења у локалном листу, огласној табли Градске управе Ужице или на сајту Града Ужица.