Obaveštenje o donetom rešenju projekta "Staja za uzgoj živine"
07/11/2019

Obaveštenje o donetom rešenju projekta „Staja za uzgoj živine“

GRADSKA UPRAVA ZA URBANIZAM, IZGRADNJU I IMOVINSKO PRAVNE POSLOVE
ODELJENJE ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE I ODRŽIVI RAZVOJ

 

O B A V E Š T E NJ E   O   R E Š E NJ U

 

Obaveštava se javnost, zainteresovani organi i organizacije da je na zahtev nosioca projekta «KOB» d.o.o. Stupčevići bb, matični broj: 20411325, PIB: 105560466, šifra delatnosti: 1011 – prerada i konzerviranje mesa, Opština Arilje, sproveden postupak odlučivanja o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za projekat: „Staja za uzgoj živine“, koja se nalazi na kat. parceli br. 677/1 KO Dobrodo, Lunovo Selo, Grad Užice.

U sprovedenom postupku je doneto rešenje broj VI 502-18/19 od  01. novembra 2019. godine da za napred navedeni projekat: „Staja za uzgoj živine“, nije potrebna procena uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu za dati projekat.

Projekat: „Staja za uzgoj živine“, koja se nalazi na kat.parceli br. 677/1 KO Dobrodo, Lunovo Selo, nalazi se na Listi II tačka 1. Poljoprivreda, akvakultura i šumarstvo, podtačka 2.) Objekti za intezivan uzgoj i držanje živine, prema Listi I i Listi II – Uredbe (Uredba o utvrđivanju Liste projekata za koje je obavezna procena uticaja i Liste projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu („Službeni glasniku RS“, br. 114/2008)). Uzimajući u obzir kriterijume za odlučivanje o potrebi izrade Studije o proceni uticaja na životnu sredinu – navedenih u Lista II – Uredbe, projekti za koje se može zahtevati izrada Studije su kapaciteta od 30.000 do 85.000 mesta za brojlere, odnosno od 10.000 do 40.000 mesta za živinu. Navedeni projekat prema dostavljenoj dokumentaciji, a skladu sa trenutnim kapacitetima uzgoja piladi je 15.000 komada u turnusu, odnosono  u periodu od dva meseca.

Predstavnici zainteresovane javnosti mogu izvršiti uvid u rešenje u od 09,00 do 15,00 časova, u kancelariji  Odeljenja za zaštitu životne sredine i održivi razvoj, na 2 drugom spratu zgrade Gradskog razvojnog centra, ulica Petra Ćelovića bb. u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.  Rešenje možete pogledati OVDE.