Обавештење о донетом решењу о издавању интегралне дозволе за складиштење и третман неопасног отпада
22/09/2017

Обавештење о донетом решењу о издавању интегралне дозволе за складиштење и третман неопасног отпада

ГРАД УЖИЦЕ
Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско правне послове
Одељење за заштиту животне средине и одрживи развој
Улица Димитрија Туцовића бр.52
тел. 031/592-422;
факс.031/513-469

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ
О ИЗДАВАЊУ ИНТЕГРАЛНЕ ДОЗВОЛЕ ЗА СКЛАДИШТЕЊЕ И ТРЕТМАН
НЕОПАСНОГ ОТПАДА

 

Одељење за заштиту животне средине и одрживи развој, спровело је поступак издавања дозволе за складиштење и третман неопасног отпада на територији града Ужица, оператера «КРИПТОН-МДС» Д.О.О. Севојно, матични број 21258148,  шифра делатности 4677, улица Драгачевска бб, Севојно, Град Ужице. Уз захтев за издавање дозволе оператер «Криптон-МДС» Д.О.О. Севојно је 24.08.2017.године доставио сву потребну документацију за издавање дозволе прописану Законом о управљању отпадом и Правилником о обрасцу захтева за издавање дозволе за складиштење, третман и одлагање отпада, па је надлежни орган могао да спроведе поступак и донесе предметно решење.

У поступку припреме предметне интегралне дозволе за складиштење и третман неопасног отпада, надлежни орган је сходно члану 69. Закона о управљању отпадом, обавестио јавност о пријему захтева за издавање предметне дозволе. У остављеном року није достављено ниједно мишљење заинтересоване јавности.

Приликом разматрања захтева, Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове Града Ужица, ценећи целокупну достављену документацију коју је оператер «Криптон-МДС» Д.О.О. Севојно,  поднео уз захтев, оценила је да су испуњени услови за издавање дозволе за складиштење и третман неопасног отпада идентификованог у одељку В. тачка 4.4. те се од 18.09.2017.године уписује у Регистар издатих дозвола за управљање отпадом  под редним бројем 12.

Представници заинтересоване јавности могу извршити увид у решење у канцеларији Oдељења за заштиту животне средине и одрживи развој, на другом спрату, Градске управе за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове Града Ужица, у улици Петра Ћеловића бб., у Ужицу и изјавити жалбу на донето решење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења на огласној табли Градске управе Ужице или на сајту Града Ужица.

Обавештење објављено на сајту Града Ужица www.graduzice.rs дана 21.09.2017.године.