Обавештење о донетом решењу носиоца пројекта "W.R.R.-METALI" DOO
15/11/2021

Обавештење о донетом решењу носиоца пројекта “W.R.R.-METALI” DOO

ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ, ИЗГРАДЊУ И ИМОВИНСКО ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ

VI Број: 502-23/21

Датум: 08.11.2021.год.

 

ОБАВЕШТЕЊЕ  О  ДОНЕТОМ  РЕШЕЊУ 

 

Обавештава се јавност, заинтересовани органи и организације да је на захтев носиоца пројекта „W.R.D. – МЕТАЛИ“ ДОО Ужице, мат. бр. 20726474, ул. Београдска бр.2, у Ужицу, спроведен поступак за одређивање обима и садржаја за ажурирање Студије о процени утицаја на животну средину за пројекат: „Складиштење и механички третман неопасног отпада“ на кат. парцели бр. 2443/9 КО Буар, у насељу Пора, у Ужицу.

У спроведеном поступку је донето решење VI број 502-23/21 -VI од  05.11.2021.године којим се УТВРЂУЈЕ да се носилац пројекта – „W.R.D. – МЕТАЛИ“ ДОО Ужице, мат. бр. 20726474, ул. Београдска бр.2, у Ужицу, ослобађа од ажурирања Студије о процени утицаја на животну средину за наведени пројекат.

Представници заинтересоване јавности могу извршити увид у решење сваког радног дана од 09,00 до 15,00 часова, у канцеларији Oдељења за заштиту животне средине и одрживи развој, на 2 другом спрату зграде Градског развојног центра, улица Петра Ћеловића бб., у Ужицу, као и на службеном сајту Града Ужица и доставити своје мишљење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.

Обавештење се објављује на основу члана 14. и чл. 29. Закона о процени утицаја на животну средину («Службени гласник » РС бр.134/04 и 36/09). Решење можете погледати ОВДЕ.