Обавештење о донетом решењу носиоца пројекта "ТЕЛЕНОР" доо
27/12/2019

Обавештење о донетом решењу носиоца пројекта “ТЕЛЕНОР” доо

ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ, ИЗГРАДЊУ И ИМОВИНСКО ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ
VI Број: 502-24/19

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О РЕШЕЊУ

 

Обавештава се јавност, заинтересовани органи и организације да је на захтев носиоца пројекта „ТЕЛЕНОР“ ДОО, ул. Омладинских бригада 90, ПИБ: 104318304, МБ 20147229, 11070 Нови Београд, спроведен поступак одлучивања о потреби процене утицаја на животну средину за пројекат: „Изградње антенског стуба са радио базном станицом мобилне телефоније oзнаке Ужице 16“  која се планира на кат. парцели бр.7847 КО Ужице, на Старом Граду, у ул. Сердара Мићића бр.77, на територији града Ужица.

У спроведеном поступку је донето решење број VI 502-24/19 од 23.12.2019. године да је за напред наведени пројекат РБС мобилне телефоније ознаке „Ужице 16“  потребна израда Студије о процени утицаја на животну средину.

Уредбом Владе Србије утврђена је Листа пројеката за коју је обавезна процена утицаја и Листа пројеката за коју се може захтевати процена утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, бр.102/10), при чему се предметни пројекат изградње антенског стуба са РБС мобилне телефоније налази се на Листи II. тачка 12. «Инфраструктурни пројекти», подтачка 13) «Телекомуникациони објекти мобилне телефоније» (базне радио станице), ефективне израчене снаге више од 250W.

У процесу разматрања захтева и приликом одлучивања, посебно је узето у обзир и то да се локација пројекта РБС мобилне телефоније налази у ул. Сердара Мићића бр.77,  окарактерисаном  као зона повећане осетљивости града Ужица,  да ефективна израчена снага (ЕРП) по сектору прелази 250 W – према Листа II и критеријумима за одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја и да максимална вредност ел. поља у анализираним објектима у случају рада предметног извора оператера Теленор прелази 10% референтних граничних вредности за поједине стамбене објекте.

Представници заинтересоване јавности могу извршити увид у решење у од 09,00 до 15,00 часова,  у канцеларији  Oдељења за заштиту животне средине и одрживи развој, на 2 – другом спрату зграде Градског развојног центра, улица Петра Ћеловића бб. у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења. Обавештење можете погледати ОВДЕ.