Обавештење о донетом решењу носиоца пројекта "ТЕЛЕНОР" доо
31/01/2020

Обавештење о донетом решењу носиоца пројекта “ТЕЛЕНОР” доо

ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ, ИЗГРАДЊУ И ИМОВИНСКО ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ
VI Број: 502-35/19

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О РЕШЕЊУ

 

Обавештава се јавност, заинтересовани органи и организације да је на захтев носиоца пројекта „ТЕЛЕНОР“ ДОО, ул. Омладинских бригада 90, ПИБ: 104318304, МБ 20147229,  11070 Нови Београд, спроведен поступак одлучивања о потреби процене утицаја на животну средину за пројекат: „Изградња антенског стуба са радио-базном станицом мобилне телефоније oзнаке „Ужице 15“, на кат. парцели бр.7289 КО Ужице, насеље Сињевац,   територији града Ужица.

У спроведеном поступку је донето решење број VI 502-35/19 од 27.01.2020. године да за напред наведени пројекат РБС мобилне телефоније ознаке „Ужице 15“ није потребна израда Студије о процени утицаја на животну средину.

Уредбом Владе Србије утврђена је Листа пројеката за коју је обавезна процена утицаја и Листа пројеката за коју се може захтевати процена утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, бр.102/10) при чему за предметни пројекат изградња антенског стуба са радио-базном станицом мобилне телефоније oзнаке „Ужице 15“, налази се на Листи II. тачка 12. «Инфраструктурни пројекти», подтачка 13) «Телекомуникациони објекти мобилне телефоније» (базне радио станице), ефективне израчене снаге више од 250W.

У процесу разматрања захтева и увиђајем на лицу места, ово Одељење  је приликом одлучивања посебно узело у обзир и то, да се локација РБС налази у оквиру ПГР «Турица» («Службени лист града Ужица», бр. 5-7/12), припада зони 4 – рубна градска зона града Ужица, подзона Т4, у делу града Ужица који је слабо насељен. На основу прорачуна електромагнетне емисије из Стручне оцене оптерећења животне средине предметне РБС, максимална  вредности ел. поља (на нивоу тла и у оквиру анализираних објеката) не прелази 10% референтних вредности прописаних Правилником у опсезима од интереса (ГСМ900, УМТС2100, УМТС900 и ЛТЕ900).

Представници заинтересоване јавности могу извршити увид у решење од 09,00 до 15,00 часова,  у канцеларији Oдељења за заштиту животне средине и одрживи развој, на 2 – другом спрату зграде Градског развојног центра, улица Петра Ћеловића бб. у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења. Обавештење о решењу можете погледати ОВДЕ.