Обавештење о донетом решењу носиоца пројекта РБС мобилне телефоније ознаке "Ужице13"
17/06/2019

Обавештење о донетом решењу носиоца пројекта РБС мобилне телефоније ознаке “Ужице13”

 

ГРАД УЖИЦЕ
Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове
Одељење за заштиту животне средине и одрживи развој
Улица Димитрија Туцовић бр.52
тел. 031/592-422; факс: 031/513-469

 

На  основу чл.24 и чл. 33. Закона о процени утицаја на животну средину («Службени гласник » РС бр.134/04 и 36/09) даје следеће:

 

ОБАВЕШТЕЊЕ  О  ДОНЕТОМ  РЕШЕЊУ  О  ОДБАЦИВАЊУ  ЗАХТЕВА  ЗА ИЗДАВАЊЕ  САГЛАСНОСТИ  НА  СТУДИЈУ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА  НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПРОЈЕКТА: РБС мобилне телефоније ознаке «УЖИЦЕ13»

 

Носилац пројекта «Теленор» д.о.о, ул. Омладинских Бригада бр.90, Нови Београд поднео је овом Одељењу захтев VI број 502-03/19 од 07.фебруара 2019. године, за издавање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину за пројекат: „РБС мобилне телефоније ознаке «Ужице 13» која се планира у оквиру породично-стамбеног објекта у ул. Добросава Ружића бр.22В, на кат. парцели бр.4150, КО Ужице, Град Ужице. Јавна расправа о предметној Студији је одржана дана 14. марта 2019. године, са почетком у 13,00 часова, у «Скупштинској сали» Града Ужица, у ул. Димитрија Туцовића бр.52.

Одељење за заштиту животне средине и одрживи развој, поступајући по поднетом захтеву носиоца пројекта, а на основу чланова 24. и 33. Закона о процени утицаја на животну средину и члана 92. у вези члана 59. Закона о општем управном поступку («Сл. гласник РС» број 18/16) донела је Решење VI број 502-03/19 од 13.јуна 2019. године да се OДБАЦУЈЕ захтев носиоца пројекта «Теленор» д.о.о. Нови Београд за издавање сагласности на предметну Студију, као непотпун.

Увид у решење о одбијању сагласности на предметну Студију, може се извршити  у канцеларији Oдељења за заштиту животне средине и одрживи развој, на 2 другом спрату – зграде Градског развојног центра, Градске управе за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове – града Ужица, улица Петра Ћеловића бб. или на сајту www.uzice.rs.

Решење о одбацивању захтева за  издавање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину је коначно у управном поступку и против одлуке овог органа носилац пројекта и представници заинтересоване јавности могу покренути управни спор подношењем тужбе Управном суду у Београду, у року од 30 дана од дана објављивања овог решења. Решење можете погледати ОВДЕ.