Обавештење о донетом Решењу носиоца пројекта-предузеће месара "Мавијан"
06/11/2018

Обавештење о донетом Решењу носиоца пројекта-предузеће месара “Мавијан”

 

ГРАД УЖИЦЕ
Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове
Одељење за заштиту животне средине и одрживи развој
Улица Димитрија Туцовић бр.52
тел. 031/592-422; факс: 031/513-469

 

На основу чл.10. став 1. и 2. и чл. 30., а у вези са чл.29. Закона о процени утицаја на животну средину («Службени гласник » РС, бр.134/04 и 36/09) даје следеће:

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е   О   Р Е Ш Е Њ У

              

Обавештава се јавност, заинтересовани органи и организације да је на захтев носиоца пројекта – предузеће месара «Мавијан» Петровић Милан ПР Ужице, ул. Хајдук Вељкова бр.12, Ужице, матични број: 50877639, ПИБ: 100599312, спроведен поступак одлучивања о потреби процене утицаја затеченог стања на животну средину за пројекат: „Кланица са обрадом меса и израдом месних прерађевина“, која се налази на удаљености од око 9 километара од центра града Ужица – потес Чаковина, на кат.парцели бр.1906/2 КО Гостиница, Ужице,

У спроведеном поступку је донето решење број VI 502-21/18 од 02. новембра 2018. године да за напред наведени пројекат: „Кланица са обрадом меса и израдом месних прерађевина“, није потребна израда Студије о процени утицаја затеченог стања на животну средину.

У складу са чланом 10. став 6. Закона о процени утицаја на животну средину и Упутству о минималним условима за заштиту животне средине издатих од стране надлежног Министарства заштите животне средине, утврђују се минимални услови заштите животне средине, које је носилац пројекта обавезан да спроведе.

У процесу разматрања захтева и увиђајем на лицу места ова Градска Управа је приликом одлучивања посебно узела у обзир и то да се локација пројекта налази на простору који по намени одговара за наведене активности, да се налази на периферији градског насеља, да у близини нема веће концентрације изграђених објеката, да је локација добро повезана са ширим окружењем, а просторним капацитетом задовољава потребе предузећа.

Представници заинтересоване јавности могу извршити увид у решење у од 09,00 до 15,00 часова, у канцеларији  Oдељења за заштиту животне средине и одрживи развој, на 2 другом спрату зграде Градског развојног центра, Градске управе за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове – града Ужица, улица Петра Ћеловића бб. у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.

Решење можете погледати ОВДЕ.