Обавештење о донетом решењу носиоца пројекта "Небос" д.о.о.
25/08/2020

Обавештење о донетом решењу носиоца пројекта “Небос” д.о.о.

ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ,
ИЗГРАДЊУ И ИМОВИНСКО ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ
VI Број: 502-17/20
Датум: 19.08.2020.год.

 

                                                             ОБАВЕШТЕЊЕ О РЕШЕЊУ

 

Обавештава се јавност, заинтересовани органи и организације да је на захтев носиоца пројекта „НЕБОС“ Д.О.О. ул. Првомајска бб, Севојно, спроведен поступак за одређивање обима и садржаја за ажурирање Студије о процени утицаја на животну средину пројекта: „Складиштење и механички третман неопасног отпада“  на кат. парцели бр. 5650 (раније 4635/5 КО Севојно) КО Севојно, ул. Првомајској бб, у Севојну.

У спроведеном поступку је донето решење број VI 502-17/20  од  19.августа 2020. године да се за напред наведени пројекат одређује обим и садржај за ажурирање постојеће Студије о процени утицаја на животну средину.

На основу достављене докуменације уз захтев, овај орган је утврдио да је дошло до одређених промена  у односу на пројекат за који је овај орган донео Решење о сагласности на Студију о процени утицаја, заведен под бројем  VI број 502-06/12  од 05.04.2012. год. Промене се односе на  повећање капацитета складиштења са постојећих 55 тона/дан на 150 тона/дан из разлога што је носилац пројекта повећао простор за складиштење неопасног отпада у оквиру постојеће кат. парцеле 5650 КО Севојно. Овај део парцеле је наведен у оквиру Решења о озакоњењу VI број 357-7046/10-03 од 28.05.2019. године. Због свега  наведног наложено је носиоцу пројекта да овом органу достави одговарајући захтев за ажурирање постојеће Студије о процени утицаја, а у складу са чланом 28. Закона о процени утицаја на животну средину, што је носилац пројекта и учинио.

Представници заинтересоване јавности могу извршити увид у решење у од 09,00 до 15,00 часова, у канцеларији  Oдељења за заштиту животне средине и одрживи развој, на 2 другом спрату зграде Градског развојног центра, улица Петра Ћеловића бб. у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења. Обавештење се објављује на основу чл. 29. Закона о процени утицаја на животну средину («Службени гласник» РС бр.134/04 и 36/09). Решење можете погледати ОВДЕ.