Обавештење о донетом решењу на студију о процени утицаја на животну носиоцу пројекта "Телеком Србија" а.д.
10/09/2020

Обавештење о донетом решењу на студију о процени утицаја на животну носиоцу пројекта “Телеком Србија” а.д.

ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ,
ИЗГРАДЊУ И ИМОВИНСКО ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ
VI Број: 502-33/19

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е   О   Р Е Ш Е Њ У

 

Обавештава се јавност, заинтересовани органи и организације да је на захтев носиоца пројекта „ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД, ул. Таковска бр.2, 11000 Београд, ПИБ: 100002887, МБ:17162543, спроведен поступак одлучивања о потреби процене утицаја на животну средину за пројекат: „Инсталацијa антенског система РБС мобилне телефоније ознаке „Севојно-Јаворска (Атлас)“ на aрмирано-бетонском стубу, у оквиру компаније «АТЛАС» д.о.о., на кат. парцели бр. 3714/3 КО Севојно,  у ул. Јаворска бб, у Градској општини Севојно.

У спроведеном поступку је донето решење број VI 502-33/19 од 08.09.2020. године да је за напред наведени пројекат „Инсталацијa антенског система РБС мобилне телефоније ознаке „Севојно-Јаворска (Атлас)“ на aрмирано-бетонском стубу потребна израда Студије о процени утицаја на животну средину.

 Основ  за одлуку о потреби израде студије о процени утицаја на животну средину за ову врсту пројекта утврђен је у Листи II тачка 12. «Инфраструктурни пројекти», подтачка 13) «Телекомуникациони објекти мобилне телефоније» (базне радио станице), ефективне израчене снаге, више од 250W – Уредбе о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину.Увидом у захтев, достављене прилоге уз захтев и Уредбу о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину (“Сл.гласник РС”, број 114/08), мишљења смо да је за напред наведени пројекат – потребна израда Студије о процени утицаја на животну средину, јер ЕРП (ефективна израчена снага) за УМТС2100 систем , прелази 250 W (према Листа II).

Представници заинтересоване јавности могу извршити увид у решење у од 09,00 до 15,00 часова,  у канцеларији  Oдељења за заштиту животне средине и одрживи развој, на 2 – другом спрату зграде Градског развојног центра, улица Петра Ћеловића бб. у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења. Обавештење се објављује на основу члана 10. став 4. и 5., а на основу чл. 29.Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник“ РС,  бр.134/04 и 36/09).