Javno preduzeće „Veliki park“ Užice raspisuje oglas za davanje u zakup poslovnog prostora na Gradskom bazenu
05/09/2019

Javno preduzeće „Veliki park“ Užice raspisuje oglas za davanje u zakup poslovnog prostora na Gradskom bazenu

Javno preduzeće „Veliki park“ Užice

raspisuje

OGLAS

za davanje u zakup prikupljanjem zatvorenih pismenih ponuda:

 

1. Poslovnog prostora u viđenom stanju na Gradskom bazenu u Užicu, Nemanjina 150. u Užicu:

Poslovni prostor je ukupne površine 3m2 koji se nalazi u prizemlju pored biletarnice Gradskog bazena.

2. Početna cena mesečno za poslovni prostor iz tačke 1. ovog oglsa je utvrđena na osnovu cene 1m2 za treću zonu kojoj pripada navedeni lokal, a koja iznosi 4,55 Evra u dinarskoj protivvrednosti bez PDV-a tako da ukupni iznos zakupnine iznosi 13,65 Evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan plaćanja plus PDV.

Lokali se mogu zakupiti za delatnosti koje su registrovane kao dozvoljene delatnosti u odgovarajući registar. Zakupnina za poslovni prostor  obračunava se u dinarskoj protivvrednosti na dan fakturisanja po kursu NBS i uvećava za PDV od 20% i komunalne i druge obaveze koje terete poslovanje u lokalu po računima javnih ili javnih komunalnih preduzeća.

3. Visina depozita za navedeni poslovni prostor iznosi tri zakupnine predviđene za dati poslovni prostor, a to je iznos od 40,95 Evra protivvrednost u dinarima po srednjem kursu NBS na dan plaćanja, plus PDV.

Depozit se plaća na račun preduzeća broj: 160-384039-28, kod banka Intesa. Depozit za lokale uplaćuje se u dinarskoj protivvrednosti po zvaničnom srednjem kursu NBS na dan uplate. Dokaz o uplaćenom depozitu dostavlja se najkasnije do isteka roka za dostavljanje pismenih ponuda. Učesniku na javnom oglasu čija ponuda nije prihvaćena depozit se vraća kada Odluka o davanju pod zakup poslovnog prostora bude konačna. Učesnik na javnom oglasu čija ponuda je prihvaćena gubi pravo na povraćaj depozita ako u roku od 5 dana od dostavljanja konačne Odluke ne zaključi ugovor o zakupu poslovnog prostora.

4. Vreme trajanja zakupa: pet godina.

5. Obezbeđenje plaćanja zakupnine: najpovoljniji ponuđač je dužan pre ulaska u posed/zaključenja ugovora da položi: blanko sopstvenu menicu, sa meničnim ovlašćenjem, kao instrument obezbeđenja plaćanja zakupnine. U slučaju da zakupac ne plaća uredno zakupninu, za poslovni prostor koji je izdat u zakup, zakupodavac će naplatiti menicu za iznos dugovanih zakupnina.

6. Razgledanje lokala – radnim danom od 12-14 sati, počev od dana objavljivanja oglasa, zaključno sa 12.09.2019.godine.

7. Rok za dostavljanje ponuda je 12.09.2019.godine do 10 časova, kada će se izvršiti i otvaranje ponuda i donošenje odluke o izboru najpovoljnije ponude.

8. Kriterijum za izbor ponude je visina ponuđene zakupnine, a u slučaju dve ili više ponude sa jednakom zakupninom, ostaviće se naknadni rok od tri dana od dana slanja poziva da se dostave nove ponude sa većim iznosom zakupnine od početnog iznosa. Ukoliko ponuđači ne dostave ponude u navedenom roku odnosno ako su ponuđači dostavili ponude sa istovetnim iznosom zakupnine komisija će izabrati ponuđača koji je prvi dostavio ponudu.

9.Pravo učešća imaju sva pravna i fizička lica koja blagovremeno podnesu ispravnu ponudu.

Ispravna ponuda mora da sadrži:

  • dokaz o uplati depozita u celosti,
  • iznos ponuđene zakupnine, najniže u visini početne cene iz tačke 2. ovog oglasa, sa naznakom da se uvećava za PDV.
  • za fizička lica-ime i prezime, broj lične karte i jedinstveni broj građana JMBG; za preduzetnike – ime i prezime preduzetnika, adresu, broj lične karte, JMBG, naziv radnje, matični broj MB; za pravna lica – naziv i sedište, kopiju rešenja o upisu pravnog lica u registar nadležnog organa i punomoćje za lice koje zastupa ponuđač

Zainteresovani učesnik oglasa dužan je da dostavi

  • Potvrdu lokalne poreske administracije grada Užica da je ponuđač izmirio poreze i takse, ne stariju od 2 meseca pre otvaranja ponuda,
  • Potvrdu Gradske uprave za finansije grada Užica da ponuđač nema dugovanja prema Gradu, ne stariju od 2 meseca pre otvaranja ponuda,

10. Ponude se podnose zaključno sa 12.09.2019.godine, pod uslovom da stignu na adresu preduzeća, ulica Veliki park bb. 31000 Užice do 10 sati. Neblagovremene i neuredne ponude se odbacuju bez razmatranja. Na zatvorenoj koverti mora da stoji ne otvaraj, kao i da na koverti stoji oznaka poslovnog prostora na koji se ponuda odnosi, površina lokala i adresa gde se nalazi a na poleđini adresa i broj telefona ponuđača.

11. Javno otvaranje ponuda izvršiće se u prostorijama Javnog preduzeća Veliki park 12.09.2019.godine u ulici Veliki park bb. sa početkom u 10 sati.

12. Sve dodatne informacije možete dobiti na telefon 031/3518-761