Javno preduzeće "Stan" raspisuje oglas za davanje u zakup poslovni prostor/lokal u Užicu i Sevojnu
10/09/2021

Javno preduzeće “Stan” raspisuje oglas za davanje u zakup poslovni prostor/lokal u Užicu i Sevojnu

JAVNO PREDUZEĆE ”STAN” UŽICE

r a s p i s u j e

 

OGLAS

za davanje  u zakup prikupljanjem  zatvorenih pisanih ponuda:

 I    Poslovnog prostora/lokala u Užicu i Sevojnu u viđenom stanju:

 1. lokala površine 24 m2 u ul.Dimitrija Tucovića broj 40, u Užicu
 2. lokala površine 28,50 m2 u ul.Višeslava Bugarinovića 18, u Sevojnu
 3. lokala površine 58 m2 u ul. Dimitrija Tucovića broj 45, u Užicu (ponovni oglas).

II   Početne cene mesečno:

 • za lokal u Dimitrija Tucovića broj 40 u Užicu –17,13 evra bez PDV, a 20,55 evra sa PDV po m2 lokala, što za površinu od 24m2 iznosi 411,00 evra bez PDV, odnosno 493,20 evra sa PDV u dinarskoj protivvrednosti,
 • za lokal u ulici Višeslava Bugarinovića 18 u Sevojnu – 4,20 evra bez PDV, a 5,04 evra sa PDV po m2 lokala, što za površinu od 28,50 miznosi 119,70 evra bez PDV, odnosno 143,64 evra sa PDV u dinarskoj protivvrednosti, i
 • za lokal u ulici Dimitrija Tucovića br. 45 u Užicu – 10,50 evra bez PDV, a 12,60 evra sa PDV po m2 lokala, što za površinu od 58m2 iznosi 609,00 evra bez PDV, odnosno 730,80 evra sa PDV u dinarskoj protivvrednosti,

Lokal se može zakupiti za obavljanje dozvoljene delatnosti. Zakupnina se obračunava u dinarskoj protivvrednosti na dan uplate i uvećava za PDV, komunalne i druge obaveze koje terete poslovanje u lokalu po računima javnih i/ili javnih komunalnih preduzeća. Preduzeće zadržava pravo da svake godine uveća ugovorenu zakupninu u slučaju promene procenjene tržišne visine zakupnine iz opšteg akta grada Užice kojim se uređuje zakupnina za poslovni prostor u javnoj svojini, kako u pogledu utvrđivanja početne visine zakupnine, tako i u pogledu razvrstavanja lokacija po zonama.

III  Depozit uz ponudu:

 1. Za lokal u D.Tucovića br.40, u Užicu –1479,6 eura u dinarskoj protivvrednosti na dan uplate
 2. Za lokal u Višeslava Bugarinovića br.18, U Sevojnu – 430,92 eura u dinarskoj protivvrednosti na dan uplate
 3. Za lokal u Dimitrija Tucovića br,45, u Užicu –  2192,4 eura u dinarskoj protivvrednosti na dan uplate

Depozit se polaže na račun preduzeća broj: 160-51497-09, kod Banca Intesa AD Beograd, u dinarskoj protivvrednosti na dan uplate, najkasnije zaključno sa 16.9.2021. godine. Ponuđaču koji ne ostvari prioritet, depozit uz ponudu se vraća kada odluka o davanju lokala u zakup postane konačna.

Ponuđač  čija je ponuda prihvaćena gubi pravo na povraćaj depozita ako u roku od 5 dana od dana dostavljanja konačne odluke ne zaključi ugovor o zakupu lokala, kao i pravo da učestvuje na ponovnom oglasu za davanje u zakup istog lokala.

IV  Vreme trajanja zakupa:  5 godina.

      Ulazak u posed lokala: odmah po zaključenju ugovora i iseljenju prethodnog zakupca.

V   Obezbeđenje plaćanja zakupnine: najbolji ponuđač je dužan da pre zaključenja i kao uslov za zaključenje ugovora, položi preduzeću:

 1. depozit u visini od tri zakupnine iz najbolje ponude obračunate sa PDV (doplata razlike između trostrukog iznosa ponuđene cene i depozita iz tačke III ovog oglasa), izražene u evrima, a položene u dinarskoj protivvrednosti na dan polaganja. Nepolaganje depozita se smatra odustankom od ugovora, u kom slučaju se najboljem ponuđaču ne vraća depozit uz ponudu iz tačke III ovog oglasa. Nerealizovan depozit se vraća po isteku zakupa i predaji lokala, u dinarskoj protivvrednosti na dan vraćanja, bez kamate, pod uslovom da je zakupac izmirio obaveze u celosti i preduzeću predao lokal, i
 2. za svaku godinu zakupa – po 4 sopstvene registrovane blanko menice ”bez protesta”. Fizičko lice koje nije preduzetnik, polaže registrovane menice, koje su avalirane od strane aktivnog pravnog lica ili preduzetnika.

VI  Razgledanje lokala – radnim danom, od 12 – 14 sati, počev od dana objavljivanja  oglasa, zaključno sa 16.09.2021. godine.

 VII Kriterijum za izbor ponude je visina ponuđene zakupnine, a u slučaju dve ili više ponuda sa jednakom zakupninom – ponuda kojom je ponuđen veći broj meseci za plaćanje zakupnine unapred.

 VIII Ispravna ponuda mora da sadrži:

 • dokaz o uplati depozita u celosti,
 • potvrdu Lokalne poreske administracije grada Užica da je ponuđač izmirio obaveze po osnovu izvornih lokalnih javnih prihoda ne stariju od 2 meseca pre otvaranja ponuda,
 • uverenje Poreske uprave Ministarstva finansije i privrede da je ponuđač izmirio dospele poreze i doprinose, ne starije od 2 meseca pre otvaranja ponuda,
 • iznos ponuđene zakupnine – najniže u visini početne cene iz tačke 3. ove odluke,
 • delatnost koju će ponuđač obavljati u lokalu,
 • broj računa na koji će se izvršiti povraćaj depozita, kao i
 • za fizička lica – ime i prezime, broj lične karte, jedinstveni matični broj građana (JMBG) i adresu;
 • za preduzetnike – ime i prezime preduzetnika, adresu, broj lične karte, JMBG, naziv radnje, matični broj (MB) radnje i kopiju akta o osnivanju;
 • za pravna lica – naziv i sedište, kopiju rešenja o upisu pravnog lica u registar kod nadležnog organa i
 • punomoćje za lice koje zastupa ponuđača.

IX Zatvorene ponude, za naznakom:

ponuda za zakup lokala u ul. D.Tucovića br. 40,

ponuda za zakup lokala u ul. Višeslava Bugarinovića br. 18,

ponuda za zakup lokala u ul. D.Tucovića br. 45

 podnose se zaključno sa 17.09.2021. godine  pod uslovom da stignu  u prijemnu kancelariju preduzeća u ul. Marije Mage Magazinović br. 7 u Užicu – do 13,00 sati. Neblagovremene i neispravne ponude se odbacuju bez razmatranja.

X Pravo učešća imaju sva pravna i fizička lica koja blagovremeno podnesu ispravnu ponudu i koja nemaju dospelih, a neizmirenih obaveza za zakup nepokretnosti prema preduzeću.

 XI Javno otvaranje ponuda izvršiće se u kancelariji direktora dana  17.09.2021 godine sa početkom u 14 sati.

Osobe za kontakt: Petrović Mileva i Kuzeljević Marija (tel. br. 031/513-259).