Јавни увид у нацрт Плана детаљне регулације за локацију "Турист" на Градској плажи у Ужицу
13/09/2018

Јавни увид у нацрт Плана детаљне регулације за локацију “Турист” на Градској плажи у Ужицу

Град Ужице, Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове  по обављеној стручној контроли и утврђивању нацрта Плана детаљне регулације за локацију „Турист“ на градској плажи у Ужицу,  од стране Комисије за планове Скупштине града Ужица, на основу члана 50. Закона о планирању и изградњи (”Сл. гласник  РС”, бр.72/2009, 81/2009-испр, 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013, 50/2013, 54/2013, 98/2013, 132/2014и 145/2014),

оглашава

ЈАВНИ УВИД

У ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ЛОКАЦИЈУ„ТУРИСТ“

НА ГРАДСКОЈ ПЛАЖИ У УЖИЦУ

 

ЈАВНИ УВИД обавиће се у периоду  од 14. септембра 2018. године  до 15. октобра  2018.године сваког радног дана у холу  Скупштине града Ужица – ходник  лево од главног улаза, ул. Димитрија Туцовића бр. 52. Ужице.

Заинтересована лица током јавног увида могу своје примедбе на планирана решења у писаном облику доставити Градској управи за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове града Ужица, ул. Димитрија Туцовића бр. 52, закључно са 15. октобром  2018. године.

ЈАВНА СЕДНИЦА Комисије за планове Скупштине града Ужица, одржаће се у сали  Скупштине града Ужица дана 25. октобра 2018. године у 10 часова. У току јавне седнице, сва присутна физичка и правна лица која су поднела примедбе у вези са Нацртом плана у писаном облику, могу образложити примедбе пред Комисијом за планове Скупштине града Ужица.

Материјал за преузимање

Опис

Преузимање

Нацрт Плана детаљне регулације за локацију „Турист“ на градској плажи у Ужицу
Графички приказ-Урбанистичка регулација и саобраћајно решење