Јавни увид у нацрт измена и допуна ПГР "Севојно" за део локације "Бојовића воденица"
08/06/2018

Јавни увид у нацрт измена и допуна ПГР “Севојно” за део локације “Бојовића воденица”

Град Ужице, Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове  по обављеној стручној контроли и утврђивању Нацрта измена и допуна Плана генералне регулације „Севојно“ за део локације „Бојовоића воденица“ у Севојну,  од стране Комисије за планове Скупштине града Ужица, на основу члана 50. Закона о планирању и изградњи ((”Сл. гласник  РС”, бр.72/2009, 81/2009-испр, 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013, 50/2013, 54/2013, 98/2013, 132/2014 и 145/2014 ),

оглашава

 

ЈАВНИ УВИД

У НАЦРТ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ  „СЕВОЈНО“ ЗА ДЕО ЛОКАЦИЈЕ „БОЈОВИЋА ВОДЕНИЦА“

 

ЈАВНИ УВИД обавиће се на званичној интернет страници града Ужица и  у згради  Скупштине града Ужица – приземље, ходник  лево, ул. Димитрија Туцовића бр. 52, у периоду од 08. јуна 2018. године  до 08. јула  2018. године.

Заинтересована лица могу током јавног увида своје примедбе на планирана решења у писаном облику доставити Градској управи за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове града Ужица, ул.Димитрија Туцовића бр. 52, закључно са 08. јулом  2018. године.

ЈАВНА СЕДНИЦА Комисије за планове Скупштине града Ужица, одржаће се у сали  Скупштине града Ужица, 26. јула 2018. године у 11 часова. У току јавне седнице, сва присутна физичка и правна лица која су поднела примедбе у вези са Нацртом плана у писаном облику, могу образложити примедбе пред Комисијом за планове Скупштине града Ужица.

Материјал за преузимање

Опис

Преузимање

Текст плана
Постојеће стање
Планирана намена са новом регулацијом