Јавни увид у нацрт измена и допуна ПГР Бела Земља
15/03/2019

Јавни увид у нацрт измена и допуна ПГР Бела Земља

Град Ужице, Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове  по обављеној стручној контроли и утврђивању нацрта Измене и допуне ПГР „Бела Земља“,  од стране Комисије за планове Скупштине града Ужица, на основу члана 50. Закона о планирању и изградњи (”Сл. гласник  РС”, бр.72/2009, 81/2009-испр, 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013, 50/2013, 54/2013, 98/2013, 132/2014, 145/2014 и 83/2018),

оглашава

 ЈАВНИ УВИД

У НАЦРТ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ  „БЕЛА ЗЕМЉА“ У УЖИЦУ

 И

ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ  „БЕЛА ЗЕМЉА“ У УЖИЦУ

ЈАВНИ УВИД обавиће се у трајању од петнаест дана, у периоду од 15. марта 2019. године до 29.марта 2019.године сваког радног дана од 7,30 часова до 15,00 часова у холу  Скупштине града Ужица – ходник  лево од главног улаза, ул. Димитрија Туцовића бр. 52 Ужице  и на званичном сајту града Ужица (www.uzice.rs).

Јавна презентација нацрта Плана и расправа о Извештају о стратешкој процени утицаја на животну средину одржаће се дана 20.03.2019.године у сали Скупштине града Ужица, ул. Димитрија Туцовић бр. 52,  у Ужицу,са почетком у 12 часова и у просторијама МЗ ”Бела Земља” са почетком у 14 часова.

Заинтересована лица током јавног увида могу своје примедбе на нацрт Плана и Извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину у писаном облику доставити Градској управи за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове града Ужица, ул. Димитрија Туцовића бр. 52, закључно са 29.мартом 2019. године.

ЈАВНА СЕДНИЦА Комисије за планове Скупштине града Ужица, одржаће се у сали  Скупштине града Ужица дана 09. априла 2019. године у 12 часова. У току јавне седнице, сва присутна физичка и правна лица која су поднела примедбе у вези са Нацртом плана у писаном облику, могу образложити примедбе пред Комисијом за планове Скупштине града Ужица.

Материјал за преузимање

Опис

Преузимање

Текст измена и допуна ПГР Бела Земља
Извод из плана
Катастарска подлога
Постојећа намена
Планирана намена
Функционални ранг
Саобраћај
Синхрон план комуналне инфраструктуре
Стратешка процена утицаја на животну средину