Јавни увид у документацију носиоца пројекта "Теленор" доо, Нови Београд
15/10/2018

Јавни увид у документацију носиоца пројекта “Теленор” доо, Нови Београд

ГРАД УЖИЦЕ
Градска управа за урбанизам, изградњу и  имовинско-правне послове
Одељење за заштиту животне средине и одрживи развој
Улица Димитрија Туцовић бр.52
тел. 031/592-422
факс: 031/513-469

  

На  основу чл.10. став 1.и 2., а у вези са чл. 29. Закона о процени утицаја на животну средину ( «Службени гласник» РС бр.134/04 и 36/09)  даје следеће:

ОБАВЕШТЕЊЕ

 

Носилац пројекта „Теленор“ доо, ул. Омладинских бригада бр.90, Нови Београд, пиб: 104318304, мат. бр: 20147229, поднео је захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за пројекат: „Радио базне станице мобилне телефоније ознаке «Ужице 13» за реализацију система ГСМ900/ГСМ1800/УМТС900/УМТС2100 и ЛТЕ800“, који се планира на породично-стамбеном објекту у ул. Добросава Ружића бр.22В, на кат. парцели бр.4150, КО Ужице,  Град Ужица.

Увид у садржину захтева и поднету документацију можете извршити сваког радног дана од 09,00 до 15,00 часова,  у канцеларији  Oдељења за заштиту животне средине и одрживи развој, на 2 (другом) спрату зграде Градског развојног центра, Градске управе за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове – града Ужица, улица Петра Ћеловића бб.

Рок за јавни увид и достављање мишљења о захтеву носиоца пројекта је 10 дана од дана објављивања овог обавештења у локалном листу, огласној табли Градске управе Ужице или на сајту Града Ужица. 

Стручна оцена оптерећења животне средине у локалној зони базне станице мобилне телефоније Ужице 13