Javni poziv za učešće poljoprivrednih proizvođača na programu studijske posete Italiji i Sloveniji
13/12/2017

Javni poziv za učešće poljoprivrednih proizvođača na programu studijske posete Italiji i Sloveniji

Grad Užice u saradnji sa Regionalnom razvojnom agencijom „Zlatibor“ d.o.o. objavljuje,

JAVNI POZIV
ZA PRIJAVLJIVANJE ZAINTERESOVANIH POLJOPRIVREDNIH PROIZVOĐAČA

SA TERITORIJE GRADA UŽICE ZA UČEŠĆE NA PROGRAMU STUDIJSKE POSETE

 ITALIJI I SLOVENIJI

 

Pozivaju se poljoprivredni proizvođači sa teritorije Grada Užica, koji su zainteresovani za učešće u programu studijske posete  Italiji i Sloveniji, da svoje prijave dostave Gradskoj upravi grada Užica. Studijska poseta će biti relaizovana krajem meseca februara 2018. godine sa ciljem upoznavanja lokalnih poljoprivrednih proizvođača sa iskustvima, znanjem i veštinama poljoprivrednih proizvođača i ostalih aktera u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja koja se primenjuje u Italiji i Sloveniji.

PODNOSIOCI PRIJAVA

Pravo na učešće u ovom javnom pozivu može ostvariti fizičko lice koje je nosilac ili član registrovanog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, sa aktivnim statusom u 2017. godini.

 OPŠTI USLOVI

Podnosilac prijave ostvaruje pravo na ušeće u programu studijske posete ako ispunjava sledeće uslove:

 1. Da ima prebivalište na teritoriji grada Užica,
 2. Da registrovano porodično poljoprivredno gazdinstvo ima aktivan status i da se nalazi na teritoriji grada Užica,
 3. Da je izmirio sve poreske obaveze prema Gradu Užicu

POTREBNA DOKUMENTACIJA

Podnosilac prijave dostavlja sledeća dokumenta:

 1. Fotokopiju lične karte podnosioca prijave ili očitanu ličnu kartu ukoliko se radi o čipovanom dokumentu,
 2. Fotokopiju potvrde o aktivnom statusu u Registru poljoprivrednih gazdinstava Uprave za trezor, za 2017. godinu,
 3. Fotokopiju izvoda strukture biljne proizvodnje Uprave za trezor, za 2017. godinu,
 4. Uverenje o izmirenim poreskim obavezama – Gradska uprava Grada Užica, kancelarija br. 19.

Napomena: Ukoliko su poljoprivredni proizvođači u toku 2017. godine za potrebe prethodnih javnih poziva dostavljali dokumentaciju pod tačkama 3. i 4. nisu u obavezi da iste dostave za potrebe ovog javnog poziva.

Prijava i priložena dokumentacija se ne vraćaju podnosiocu prijave.

PREDMET JAVNOG POZIVA

 Ovim javnim pozivom definiše se način, uslovi i kriterijumi za učešće na proramu studijske posete poljoprivrednom sektoru Italiji i Sloveniji. Učesnici programa studijske posete su u obavezi da obezbede sopstveno koofinansiranje u iznosu od 5.000 dinara. Rokovi i način uplate biće definisani posebnim ugovorom između korisnika ovog javnog poziva i                          Regionalne razvojne agencije „Zlatibor“ d.o.o.

Studijska poseta se realizuje u poslednjoj sedmici meseca februara 2018. godine sa sledećim programom:

I dan

UŽICE – BEOGRAD – HRVATSKA: polazak iz Užica. Noćna vožnja preko Beograda i Hrvatske.

II dan

SLOVENIJA: dolazak u Sloveniju u jutarnjim satima. Početak poseta.

 • poseta farmi ovaca (ili trećeg dana);
 • poseta poljoprivrednom gazdinstvu sa proizvodnjom voća, kao osnovnom delatnošću i preradom voća, kao dopunskom delatnošću;
 • poseta udruženju voćara i njegovim članovima sa proizvodnjom raznih vrsta voća;
 • predstavljanje rada udruženja voćara u Sloveniji;
 • poseta poljoprivrednom gazdinstvu koje se bavi uzgojem jabuke kao osnovnom delatnošću;
 • odlazak na smeštaj u poljoprivredno – vinogradarska gazdinstva i turistička domaćinstva. Večera. Noćenje.

 

III dan

SLOVENIJA – ITALIJA: Doručak. Nastavak poseta. Odlazak prema Ljubljani.

 • poseta Poljoprivredno – šumarskoj komori Slovenije, koja okuplja sva registrovana poljoprivredna gazdinstva u Sloveniji i sva pravna lica koja obavljaju delatnost u sektoru poljoprivrede, šumarstva i ribarstva u Sloveniji;
 • kraća turistička poseta Ljubljani;
 • ručak;
 • odlazak na posetu poljoprivrednom gazdinstvu sa proizvodnjom i preradom kravljeg, ovčijeg i kozjeg mleka i izradom preko 80 vrsta mlečnih proizvoda;
 • predstavljanje jedne poljoprivredne zadruge sa programom Domaći kutak u trgovini, gde se izdvojeno prodaju proizvodi sa poljoprivrednih gazdinstava;
 • predstavljanje jedne Lokalne akcione grupe – LAG-a u okviru LEADER programa za ruralni razvoj;
 • u večernjim satima, odlazak za Italiju, smeštaj i noćenje u hotelu.

IV dan

ITALIJA. Doručak. Nastavak poseta.

 • poseta fabrici za proizvodnju organskih đubriva u Italiji;
 • poseta  poljoprivrednoj zadruzi u Italiji za proizvodnju i prodaju jagodičastog voća (malina, kupina,  jagoda, borovnica);
 • u predvečernjim satima, povratak za Sloveniju i odlazak na smeštaj u poljoprivredno – vinogradarska gazdinstva i turistička domaćinstva.
 • Večera.  Noćenje.

V dan

SLOVENIJA – HRVATSKA:  Doručak. Nastavak poseta.

 • poseta poljoprivrednom gazdinstvu koje se bavi proizvodnjom mleka sa savremenom opremom za mužu krava;
 • poseta farmi krava simentalskih goveda;
 • poseta farmi sa ratarskom i stočarskom proizvodnjom;
 • turističke posete Ptuja i/ili Maribora;
 • polazak za Srbiju u večernjim satima, uz noćnu vožnju preko Hrvatske.

VI dan

SRBIJA: Dolazak u Užice u prepodnevnim satima po neobaveznoj satnici. Kraj programa.

POSTUPAK SPROVOĐENJA JAVNOG POZIVA

Ispunjenost uslova za učešće u programu studijske posete dodelu podsticajnih sredstava utvrđuje Komisija za utvrđivanje ispunjenosti uslova javnog poziva na osnovu redosleda podnetih prijava, a do utroška raspoloživih sredstava. Nakon utvrđivanja liste korisnika, izvršiće se izbor  isporučioca usluga.

Komisija utvrđuje Listu podnosilaca prijava a direktor Regionalne razvojne agencije „Zlatibor“ d.o.o. donosi Odluku o učešću na programu studijske posete, nakon čega se sa  korisnicima u okviru ovog javnog poziva zaključuje ugovor kojim se regulišu međusobna prava i obaveze.

NAČIN I ROKOVI PODNOŠENJA PRIJAVA

Potrebnu dokumentaciju podnosilac prijave dostavlja lično na pisarnicu Gradske uprave grada Užica, kancelarija br. 12, na adresi Dimitrija Tucovića 52, 31000 Užice, najkasnije do petka 29. decembra 2017. godine do 14 časova.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti na brojeve telefona: 031/590-163 i 031/523-065.

Obrazac prijave

Opis

Preuzimanje

Obrazac za prijavu poljoprivrednih proizvođača studijskoj poseti