Јавни позив за јавно приватно партнерство са елементима концесије поверавања обављања комуналне делатности градског и приградског превоза града Ужица
20/08/2021

Јавни позив за јавно приватно партнерство са елементима концесије поверавања обављања комуналне делатности градског и приградског превоза града Ужица

ГРАДСКА УПРАВА ЗА
ИНФРАСТРУКТУРУ И РАЗВОЈ
VIII Број: 404-182/21
Датум:19.08.2021. године

 

На основу члана члана 106. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 91/19 – у даљем тексту: ЗЈН) и члана 22. Закона о јавно-приватном партнерству и концесијама (“Сл. гласник РС”, бр. 88/2011, 15/2016 и 104/2016 – у даљем тексту: ЗЈППК), наручилац објављује:

 

ЈАВНИ ПОЗИВ

 

Назив наручиоца: Град Ужице

Адреса: Димитрија Туцовића 52, 31000 Ужице

Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак

Врста предмета набавке: Услуге

Назив предмета набавке: Јавно приватно партнерство са елементима концесије поверавања обављања комуналне делатности градског и приградског превоза града Ужица

Главна CPV ознака 60112000

Подаци о партијама: Овај предмет није обликован у партије

Главно место извршења: територија града Ужица

Критеријум за доделу уговора на основу цене

Трајање уговора у месецима: 300 месеци

Документација о набавци је доступна уз бесплатан, неограничен и несметан директан приступ на: **https://jnportal.ujn.gov.rs/**

Понуде или пријаве морају морају се поднети електронски на: **https://jnportal.ujn.gov.rs/**

Рок за подношење понуда или пријава: 28.10.2021. године до 10:00 часова.

Отварање понуда:

Датум и време: 28.10.2021. године  11:00 часова.

Место: Град Ужице, Градска управа града Ужица, Димитрија Туцовића број 52, 31000 Ужице.