Јавни позив за избор чланова Локалног антикорупцијског форума Града Ужица
14/02/2018

Јавни позив за избор чланова Локалног антикорупцијског форума Града Ужица

На основу тачке 17.1.2 Локалног антикорупцијског плана (ЛАП) града Ужица (”Службени лист града Ужица” број 32/17),  тачке 2. Решења о образовању Комисије за избор чланова тела за праћење примене ЛАП-а града Ужица (”Службени лист града Ужица” број 37/17), и члана 15. Пословника о раду Комисије за избор чланова тела за праћење примене ЛАП-а града Ужица број в II број 021-28/17 од 16.јануара 2018.године, а на основу одлуке о условима, критеријумима и мерилима за избор чланова Локалног антикорупцијског форума града Ужица II број 021-28/17 од 12. фебруара 2018.године, Комисија за избор чланова тела за праћење примене ЛАП-а града Ужица, на седници одржаној 12. фебруара 2018.године, расписује

 

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА ИЗБОР ЧЛАНОВА ЛОКАЛНОГ АНТИКОРУПЦИЈСКОГ ФОРУМА (ЛАФ) ГРАДА УЖИЦА


ОПШТА ОДРЕДБА

Јавни позив се расписује ради подношења пријава грађана града Ужица за чланство у Локалном антикорупцијском форуму (ЛАФ) града Ужица.

ЛАФ града Ужица је тело које ће пратити спровођење и примену Локалног антикорупцијског плана (ЛАП) града Ужица и чине га 3 (три) члана које ће по спровођењу конкурса именовати Скупштина града Ужица.

Чланови ЛАФ-а града Ужица именују се на период до три године.

УСЛОВИ

Кандидат за чланство у ЛАФ-у мора да испуњава следеће услове:

 1. Да је лице пунолетно;
 2. Да има пребивалиште на територији града Ужица;
 3. Да није осуђиван или се против њега не води поступак за дела која се односе на корупцију;
 4. Да није носилац функције у политичкој странци;
 5. Да није јавни функционер у складу са Законом о Агенцији за борбу против корупције;
 6. Да није запослен у органима града Ужица и органима градске општине Севојно, јавним предузећима и установама чији је оснивач град Ужице.

КРИТЕРИЈУМИ

Избор кандидата за чланство у ЛАФ-у града Ужица врши се на основу следећих критеријума:

 1. Знање из области антикорупцијских докумената и прописа и информисаност о стању, односно о пракси и случајевима у области борбе против корупције;
 2. Лични и професионални интегритет;
 3. Лична мотивисаност за чланство у ЛАФ-у и виђење места, улоге и активности ЛАФ-а града Ужица;
 4. Предлози за унапређење превенције и сузбијања корупције, нарочито на локалном нивоу;
 5. Искуство у борби против корупције.

ПРИЈАВА И ДОКАЗИ

Пријава за чланство у ЛАФ-у подноси се на прописаном обрасцу који се може преузети на званичном сајту града Ужица у електронској форми или у писарници Градске куће, канцеларија број 12, у штампаној форми.

Уз пријаву се прилажу следећи докази:

 • Пријава о пребивалишту издата од стране Министарства унутрашњих послова;
 • Потврда да лице није осуђивано или да се против њега не води поступак издата из казнене евиденције Министарства унутрашњих послова;
 • Оверена лична изјава да лице није носилац функције у политичкој странци, да није јавни функционер и да није запослен у органима града Ужица и органима градске општине Севојно, јавним предузећима и установама чији је оснивач град Ужице;
 • Копија личне карте.

ИЗБОР КАНДИДАТА

Избор кандидата за чланство у ЛАФ-у града Ужица врши Комисија за избор чланова тела за праћење примене ЛАП-а града Ужица (у даљем тексту: Комисија).

Комисија проверава да ли су пријаве поднете благовремено и да ли су уз пријаву приложени сви потребни докази.

Неблаговремене и непотпуне пријаве Комисија одбацује Закључком.

Против Закључка из става 1. овог члана подносилац пријаве има право да поднесе Приговор градоначелнику у року од 48 сати од пријема Закључка.

Позив се кандидатима упућује најкасније 2 (два) дана пре дана одређеног за одржавање усменог разговора, електронским путем или на други одговарајући начин.

Комисија оцењује кандидате на основу достављене пријаве и усменог разговора са кандидатима а на основу прописаних критеријума:

 • Критеријум 1 – Знање из области антикорупцијских докумената и прописа и информисаност о стању, односно о пракси и случајевима у области борбе против корупције, оцењује се на основу унапред припремљених питања за усмени разговор са кандидатима, а која ће бити у прилогу пријавног обрасца, са бодовном скалом;
 • Критеријум 2 – Лични и професионални интегритет, оцењује се на основу радне и професионалне биографије коју кандидати достављају у оквиру пријавног обрасца и  усменог разговора;
 • Критеријум 3 – Лична мотивисаност за чланство у ЛАФ-у и виђење места, улоге и активности ЛАФ-а града Ужица, оцењује се на основу мотивационог писма које се доставља у оквиру пријавног обрасца и усменог разговора;
 • Критеријум 4 – Предлози за унапређење превенције и сузбијања корупције, нарочито на локалном нивоу, оцењује се на основу конкретних предлога које кандидати достављају у пријавном обрасцу и усменог разговора;
 • Критеријум 5 – Искуство у борби против корупције, оцењује се на основу доказа који кандидати достављају уз пријавни образац и усменог разговора.

Сваки члан Комисије оцењује сваког кандидата посебно.

Сваки члан Комисије оцењује кандидата појединачно, оценом од 1 (један) до 5 (пет) по сваком критеријуму.

За Критеријум 1 – оцене се формирају на основу бодовне скале.

Да би био рангиран, кандидат по сваком критеријуму мора имати најмање просечну оцену оцену 2, изузев Критеријума број 5.

Сваки члан Комисије по завршеном оцењивању утврђује просечну оцену кандидату.

Збир просечних оцена свих чланова Комисије чини коначну оцену кандидата.

На основу коначне оцене кандидата, а у складу са Одлуком о условима, критеријумима и мерилима за избор чланова Локалног антикорупцијског форума града Ужица, Комисија саставља ранг листу кандидата коју доставља Градском већу ради припреме предлога решења о именовању чланова ЛАФ града Ужица, најкасније 15 (петнаест) дана по окончању рока за подношење пријава.

Ранг листа се објављује на званичном сајту града Ужица.

ОБЈАВЉИВАЊЕ ЈАВНОГ ПОЗИВА

Јавни позив ће бити објављен на званичном сајту града Ужица и у недељном листу ”Вести”.

РОК

Пријаве се подносе у року од 10 (десет) дана од дана објављивања конкурса на званичном сајту града Ужица односно закључно са 26. фебруаром 2018.године.

АДРЕСА

Пријаве се подносе  у затвореној коверти на адресу: ГРАД УЖИЦЕ, КОМИСИЈА ЗА ИЗБОР ЧЛАНОВА ЛАФ-а ГРАДА УЖИЦА, Димитрија Туцовића број 52, путем поште или на писарници градске управе, канцеларија број 12.

КОНТАКТ

За сва питања у вези јавног позива, заинтересовани се могу обратити путем телефона: 590-150 или лично у канцеларији број 40, први спрат Градске куће, радним данима у времену од 07,30 до 15,00 часова.

Контакт особе: Тијана Костић и Слађана Митровић.

Напомена: Документацију као и потребну литературу можете преузети на званичном сајту града Ужица у електронској форми и у канцеларији број 12  Градске куће, у штампаној форми.

 

Република Србија
ГРАД УЖИЦЕ
Градоначелник
Комисија за избор чланова
ЛАФ-а града Ужица
II број 021-28/17
Датум: 12.02.2018.године
У Ж И Ц Е
                                                                                                                                                               КООРДИНАТОР КОМИСИЈЕ
                                                                                                                                                                      Миодраг Петковић с.р.

Конкурсну документацију преузмите ОВДЕ

Опис

Преузимање

Пријава за чланство у Локалном антикорупцијском форуму
Образац изјаве
Питања за проверу знања кандидата за чланове Локалног антикорупцијског форума