Јавни позив за ангажовање лица по уговору о делу за обављање послова на реализацији пројекта New life of Neolithic heritage in recognized natural areas of great importance
13/12/2018

Јавни позив за ангажовање лица по уговору о делу за обављање послова на реализацији пројекта New life of Neolithic heritage in recognized natural areas of great importance

Република Србија
Град Ужице
Градска управа за инфраструктуру и развој
Датум: 13.12.2018.

 

ЈАВНИ ПОЗИВ

за ангажовање лица по уговору о делу

 

Град Ужице – Градска управа за инфраструктуру и развој оглашава јавни позив за потенцијално ангажовање лица по Уговору о делу, за обављање послова на реализацији пројекта New life of Neolithic heritage in recognized natural areas of great importance

За потенцијалну реализацију пројекта ангажоваће се лица за следеће позиције:

 1. Генерални менаџер пројекта
 2. Асистент на пројекту
 3. Менаџер за промоцију

Наведене позиције подразумевају следеће послове:

 1. ГЕНЕРАЛНИ МЕНАЏЕР ПРОЈЕКТА

Период ангажвања Генералног менаџера проjекта биће 18 месеци од момента потписивања уговора Града Ужица са Министарством финансија Републике Србије. Проценат потенцијалног ангажовања биће 100% од пуног радног времена у наведеном периоду.

Опис активности које ће извршилац посла, обављати на пројекту:

 • координацију свих пројектних активности,
 • комуникацију са партнерима, заинтересованим странама и корисницима пројектних резултата
 • мониторинг прогреса пројектом предвиђених активности и резултата у складу са временским оквиром,
 • управљање буџетом пројекта,
 • припрему периодичних и финалног наративног извештаја,
 • контролу периодичних и финалних финансијских извештаја,
 • координaцију интерне и екстерне комуникације Пројекта,
 • управљање ризицима и делегирање задатака члановима пројектног тима, и
 • обавља и остале послове према указаној потреби у циљу успешне и благовремене реализације пројекта.
 1. АСИСТЕНТ НА ПРОЈЕКТУ

Период ангажвања Асистента на пројекту биће 18 месеци од момента потписивања уговора Града Ужица са Министарством финансија Републике Србије. Проценат потенцијалног ангажовања биће 75% од пуног радног времена у наведеном периоду.

Опис активности које ће извршилац посла, обављати на пројекту:

 • пружање подршке менаџеру пројекта у административном управљању пројектом,
 • комуницирање са партнерима у припреми и достављању административне и финансијске документације и архивирање исте,
 • учешће у припреми пројектних задатака за активности успостављања садржаја анимације и опремања археолошког парка Ужице,
 • идентификација и окупљање заинтересованих страна за развој садржаја анимације, организација студијског путовања за заинтересоване стране из Србије и БиХ,
 • координација активности успостављања модела управљања и даљег развоја Археолошког парка у Ужицу са пратећим садржајима у клисури реке Ђетиње.
 • задужен за припрему и организовање догађаја,
 • архивирање документације са догађаја и друге послове у складу са налогом менаџера пројекта и
 • обавља и остале послове према указаној потреби у циљу успешне и благовремене реализације пројекта.
 1. МЕНАЏЕР ЗА ПРОМОЦИЈУ

Период ангажвања Менаџера за промоцију пројекта биће 18 месеци од момента потписивања уговора Града Ужица са Министарством финансија Републике Србије . Проценат потенцијалног ангажовања биће 25% од пуног радног времена у наведеном периоду.

Опис активности које ће извршилац посла, обављати на пројекту:

 • креирање и надзор имплементације заједничког Плана комуникације Пројекта,
 • координирање израде визуелног идентитета Пројекта и Археолошког парка у Ужицу,
 • комуникација активности и резултата пројекта са медијима,
 • архивирање документације која се односи на видљивост пројекта.
 • координација припреме промо материјала и промо садржаја за Археолошки парк у Ужицу.
 • осигуравање видљивости донатора у складу са захтевима донатора.
 • промоција садржаја Пројектом успостављеног Археолошког парка у Ужицу и
 • обавља и остале послове према указаној потреби у циљу успешне и благовремене реализацје пројекта.

УСЛОВИ АНГАЖОВАЊА

Сва лица заинтересована да се пријаве морају поседовати следеће квалификације и искуство:

Квалификације и вештине

 • ВСС и 3 године релевантног професионалног искуства
 • добре комуникационе вештине
 • познавање рада на рачунару
 • одлично знање енглеског језика

Посебно професинално искуство

 • најмање 3 године одговарајућег искуства или искуство у најмање једном пројекту који је финансиран из ЕУ или других домаћих или страних донаторских фондова
 • познавање Практичног водича за уговорне поступке за екстерне активности ЕК (ПРАГ) у контексту финансијског управљања и администарције ЕУ пројеката и спровођења набавки по ЕУ процедурама
 • познавање процедура, комуникације и организације промотивних активности у складу са Приручником за комуникацију и видљивост за за екстерне активности ЕУ

Пријаве се поднесе лично на адресу: Градски развојни центар, улица Петра Ћеловића бб, Ужице у року од осам дана од објављивања на интернет страни Града Ужица (http://www.uzice.rs). Благовременим ће се сматрати пријаве које стигну до последњег дана наведеног рока, односно до 21. децембра 2018. године у 12:00 часова.

Пријава са састоји од биографије кандидата и пропратног писма. На разговор ће, уколико град Ужице потпише уговор са Министарством финансија Републике Србије, бити позвани кандидати који задовољавају тражене услове.