Јавни оглас за давање у закуп ствари у јавној својини, два привремeна објекта-кућице на локацији "Плажа" и један привремени објекат кућица-инфо пункт на локацији "Велика Брана" са десет кајака и пратећом опремом
21/05/2021

Јавни оглас за давање у закуп ствари у јавној својини, два привремeна објекта-кућице на локацији “Плажа” и један привремени објекат кућица-инфо пункт на локацији “Велика Брана” са десет кајака и пратећом опремом

На основу  Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом и давања у закуп ствари у јавној својини, односно прибављања и уступања искоришћавања других имовинских права, као и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда („Службени гласник РС” бр. 16/201), Одлуке  Управног одбора бр. 102 од 12.05.2021. године о давању у закуп ствари у јавној својини, путем прикупљања затворених писмених понуда, Комисија за давање у закуп ствари у јавној својини образована Решењем бр. 103 од 12.05.2021. године :

р а с п и с у ј е 

ЈАВНИ ОГЛАС

ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП СТВАРИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ И ТО ДВА ПРИВРЕМЕНА ОБЈЕКТА-КУЋИЦЕ НА ЛОКАЦИЈИ „ПЛАЖА“ КОЈИ СЕ НАЛАЗИ НА   КТ. ПАРЦЕЛИ БР. 8190/1 КО УЖИЦЕ  И ЈЕДНОГ ПРИВРЕМЕНОГ ОБЈЕКТА КУЋИЦА –ИНФО ПУНКТ НА ЛОКАЦИЈИ „ВЕЛИКА БРАНА“ КОЈИ СЕ НАЛАЗИ НА КТ. ПАРЦЕЛИ БР. 12108 КО УЖИЦЕ СА  ДЕСЕТ КАЈАКА И ПРАТЕЋОМ ОПРЕМОМ ПУТЕМ ПРИКУПЉАЊА ЗАТВОРЕНИХ ПИСМЕНИХ ПОНУДА

  

 1. ПОДАЦИ ОРГАНА  КОЈИ ДАЈЕ У ЗАКУП СТВАРИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ

 • Туристичка организација „Ужице“, Трг партизана 10, 31000 Ужице, ПИБ 102747591, МБ 17477293

 2. ПРЕДМЕТ ОГЛАСА

Расписује се јавни оглас за давање у закуп:

 • Два привремена објекта-Кућице на локацији „Плажа“ који се налази на   кт. парцели бр. 8190/1 ко Ужице  која се може користити искључиво за издавање бицикли (напомена предмет закупа је кућица, бицикли нису предмет огласа).
 • Једног привременог објекта Кућица –инфо пнукт на локацији „Велика брана“  који се налази на   кт. парцели бр. 12108 ко Ужице са 10 (десет) Кајака LOL2 BASIC (Седиште+поклопац) и пратећом опремом коју чине Весло за кајак асиметрично -20 комада; Прслук ON WAWE XS/S –3 комада  Прслук ON WAWE M/L –10 комада  Прслук ON WAWE X/XXL-7 комада

Ствари у јавној својини издају се у закуп путем прикупљања затворених писмених понуда.

3. ВРЕМЕ ЗАКУПА

 • Две кућице на локацији „Плажа“  која се може користити искључиво за издавање бицикли се даје у закуп на време од 3 (три) године у периоду од 01. априла. до 01.новембра.
 • Кућица –инфо пнукт на локацији „Велика брана“ са 10 (десет) Кајака LOL2 BASIC (Седиште+поклопац) и пратећом опремом се даје у закуп на време од 3 (три) године у периоду од 01. априла до 01. новембра.

4. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ  У ПОСТУПКУ

 • Закупац-Подносилац писмене понуде  за закуп две кућице на локацији „Плажа“  неопходно је да поседује минимум 20 бицикли са заштитном опремом -(одговарајуће кациге) старости не веће од 1 (једне ) године, са гарантним периодом од најмање 2 (две ) године,  и то минимум:
 • 5-бицикли (пречник точка 12, 16, 20 инча)
 • 15-бицикли (пречник точка 24,26,28 инча)
 • Закупац је у обавези да обезбеди сервисирање бицикли код овлашћеног сервисера.Докази који се подноси уз понуду: 

-Фискални исечак рачуна и рачун-отпремница из кога се види опис производа-бицикли са датумом куповине

-Гарaнтни лист

-Уговор са овлашћеним сервисером  или извод из АПР из кога се види да је делатност закупца и сервисирање бицикли.

 Напомена: Уговором о закупу се ближе уређују међусобнe права и обавезе.

 • Закупац- Подносилац писмене понуде  за закуп Кућице инфо пункт на локацији „Велика брана“ са 10 (десет) Кајака LOL2 BASIC (Седиште+поклопац) и пратећом опремом неопходно је  да  има ангажована (уговором о раду, уговором о делу, уговором о привремено-повременим пословима, уговором о пословно-техничкој срадњи) најмање 2 лица са потврдом о завршеној обуци код Кајашког савеза Србије и најмање 1 лице лиценцирани спасилац
 • Докази који се подносе уз понуду су :
 • за најмање 2 лица- Уговор о ангажовању и потврда о завршеној обуци код Кајашког Савеза Србије
 • за најмање 1 лице лиценцирани спасилац- Уговор о ангажовању и Лиценца или потврда о завршеној обуци код Кајашког Савеза Србије

 Напомена: Уговором о закупу се ближе уређују међусобнe права и обавезе.

5. НАМЕНА И СТАЊЕ ОБЈЕКТА И ОПРЕМЕ

Ствари у јавној својини  издају у „виђеном стању“  и могу се користити искључиво у циљу издавања горе наведене опреме.

6. ПОЧЕТНА ЦЕНА ЗАКУПА И УСЛОВИ

Почетна цена закупа за две кућице на локацији „Плажа“, износи 6.000,00 динара на месечном нивоу .

Почетна цена закупа  Кућицу инфо пнукт на локацији „Велика брана“ са 10 (десет) Кајака LOL2 BASIC (Седиште+поклопац) и пратећом опремом износи 18.000,00 динара на месечном нивоу.

Закупац се обавезује да издаје бицикле и кајаке по цени карте чију висину утврђује закупац на основу сагласности Закуподавца. У цену карте обавезно је урачунати осигурање корисника .

Малолетним лицима бицикле и кајаци могу се издавати само уз присутво родитеља.

7. НАЧИН ПЛАЋАЊА

 Лице које у складу са расписаним јавним огласом добије у закуп две  кућице на локацији „Плажа“ и  Кућицу инфо пункт на локацији „Велика брана“ са 10 (десет) Кајака LOL2 BASIC (Седиште+поклопац) и пратећом опремом и дужно је да износ закупнине плаћа 10.-ог у месецу за претходни месец, на основу испостављене фактуре  Туристичке организације „Ужице“

Уговор о закупу се потписује у року од 3 дана од дана коначности одлуке о избору најповољнијег понуђача.

У износ закупнине није урачунат порез и исти пада на терет закупца.

8. ОПШТИ УСЛОВИ ОГЛАСА

Поступак давања у закуп две Кућице на локацији „Плажа“ и  Кућице инфо пнукт на локацији „Велика брана“ са 10 (десет) Кајака LOL2 BASIC (Седиште+поклопац) и пратећом опремом спровешће Комисија именована решењем Директора  број 103 од 12.05.2021. године.

Оглас ће бити отворен 8 дана почев од 21.05.2021 .године који је дан објављивања у средствима јавног информисања.

Рок за достављање понуда за учешће у поступку је 31.05.2021. године до 12.00 часова, на адресу Туристичке организације „Ужице“ Трг партизана 10, 31000 Ужице.

Понуде се достављају у затвореној коверти са назнаком „Понуда за закуп две Кућице на локацији „Плажа“  и/или „Понуда за закуп Кућице инфо пнукт на локацији „Велика брана“ са 10 (десет) Кајака LOL2 BASIC (Седиште+поклопац) и пратећом опремом“ „.

Сви учесници огласа су обавезни да уз понуду  за закуп две Кућице на локацији „Плажа“  доставе доказ о уплати депозита у износу од 18.000,00 динара, на рачун број 840 -840668-27.

Сви учесници огласа су обавезни да уз понуду  за закуп Кућице инфо пнукт на локацији „Велика брана“ са 10 (десет) Кајака LOL2 BASIC (Седиште+поклопац) и пратећом опремом“ доставе доказ о уплати депозита у износу од 54.000,00 динара, на рачун број 840 -840668-27.

Учесници јавног огласа који нису изабрани за најповољнијег понуђача имају право на повраћај депозита,  у року од 8 дана од дана јавног отварања понуда.

9.ОБАВЕЗНА САДРЖИНЕ ПОНУДА

 -за правна лица и предузетнике: доказ о уплати депозита, подаци о називу, пословном имену, копију решења о упису у регистар код овлашћеног органа, датум, назив органа, ПИБ, уредно овлашћење за заступање, доказе наведене  у тачки 4. о испуњењу услова из овог јавног огласа, број рачуна на који ће се извршити повраћај депозита.

Неблаговремена понуда је: понуда поднета по истеку рока за подношење понуде.

Неуредна понуда је: понуда у којој нису наведени привремени објекти на које се понуда односи, понуда која не садржи све тражене податке из јавног огласа и тражена документа из дела који је означен као „обавезна садржина понуде“.

Неблаговремене и непотпуне понуде се одбацују.

Запечаћена коверта са понудом треба да садржи:

-пријаву за учешће на јавном прикупљању затворених писмених понуда потписану лично или од стране овлашћеног лица и доказ да је у питању овлашћено лице,

-безусловну понуду, уз навођење јасно одређеног износа на који понуда гласи, и на који привремени објекат се односи

-фотокопију пуномоћја, овереног пред надлежним органом, за заступање на јавном отварању понуда, ако отварању присуствује овлашћени представник,

-за правна лица – извод из регистра АПР-а или другог регистра и ОП образац,

-за конзорцијум – фотокопију уговора о конзорцијуму и овлашћење за заступање конзорцијума.

-Фискални исечак рачуна и рачун-отпремница из кога се види опис производа-бицикли са датумом куповине

-Гарнтни лист

-Уговор са овлашћеним сервисером  или извод из АПР из кога се види да је делатност закупца и сервисирање бицикли.

-Уговор о ангажовању и потврда о завршеној обуци код Кајашког Савеза Србије

– Уговор о ангажовању и Лиценца или потврда о завршеној обуци код Кајашког Савеза Србије

– број рачуна на који ће се извршити повраћај депозита.

Јавно отварање понуда одржаће се дана 31.05.2021. године у 13 часова у просторијама Туристичке организације „Ужице, Трг партизана 10, 31000 Ужице, у присуству комисије формиране решењем Директора бр. 103 од 12.05.2021. године.

Основни критеријум за избор најповољнијег учесника јавног отварања затворених писмених понуда је висина понуђене цене закупа.

Поступак јавног отварања понуда спровешће се и у случају да пристигне најмање једна благовремена и потпуна понуда на основу које се подносилац региструје и проглашава закупцем, ако је у својој понуди дао исту или већу цену закупа од понуђене јавним огласом.Уколико је пристигла само једна понуда, у којој је дата цена закупа мања од понуђене јавним огласом, а отварању понуда присуствује овлашћени представник понуђача, биће му понуђено да прихвати цену закупа понуђену јавним огласом. Ако понуђену цену закупа прихвати, сматра се закупцем. Ако јавном отварању понуда присуствује учесник огласа лично потребно је да пружи на увид доказ о идентитету (важећа лична карта или пасош). У случају да га заступа овлашћено лице потребно је да исто лице приложи оригинал пуномоћја (овереног пред надлежним органом) за заступање на јавном отварању понуда.

Учесници јавног огласа који нису изабрани за најповољнијег понуђача имају право на повраћај депозита.

Ако најповољнији понуђач одустане од понуде, губи право на повраћај депозита, а поступак јавног оглашавања се понавља.

Најповољнијем понуђачу који је добио одлуку о закупу, депозит се урачунава у укупан износ прве три месечне закупнине приликом закључења уговора о закупу. Заинтересовани учесници огласа, у току трајања овог огласа, а пре подношења понуда, могу добити детаљније информације о намени објеката и опреме као и друге релевантне податке и могу да закажу термин за обилазак предметних објекта и опреме  , контакт Туристичка организација Ужица, број телефона 031 514 761. Обилазак заинтересована лица могу заказати сваког радног дана у периоду од 10.00 до 14.00 часова, од тренутка објављивања огласа.

Понуде се подносе у затвореној запечаћеној коверти   на следећу адресу

Туристичка организација „Ужице“ Трг партизана 10, 31000 Ужице  (за Комисију за давање у закуп ствари у јавној својини) или лично у пријемну канцеларију Туристичке организације „Ужице“  на истој адреси са назнаком:

Понуда за закуп две  Кућице на локацији „Плажа“ „ и/или „Понуда за закуп Кућице инфо пнукт на локацији „Велика брана“ са 10 (десет) Кајака LOL2 BASIC (Седиште+поклопац) и пратећом опремом“ а на полеђини је потребно ставити назив, број телефона и адресу понуђача.

Све ближе информације у вези са огласом могу се добити на телефон 031 590 150. Контакт особа Наташа Вукашиновић.